تأثیر آموزش تجسم محور بر عملکرد حل مسئله ریاضی دانش آموزان سال سوم راهنمایی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،

2 کارشناس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش،

3 کارشناس ارشد آموزش ریاضی و دبیر آموزش و پرورش شهرستان بروجرد،

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر آموزش با محوریت تجسم، بر نگرش دانش آموزان (سال سوم راهنمایی) نسبت به ریاضیات، و نیز عملکرد حل مسئلة آنها، به ویژه در حل مسئله های مربوط به تعمیم الگوهای شکلی در جبر» صورت گرفته است. بدین منظور در مرحلة نخست، به عنوان یک هدف پایه، چارچوبی برای آموزش، تجسم محور و آموزش، بدون تأکید بر تجسم، بر اساس یافته های پژوهشی و بر پایة کار میدانی طراحی و تولید شد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد و از این طریق یک مدرسه و دو کلاس 30 نفره از آن به عنوان گروه آزمایش و گروه کنترل، انتخاب گردید. در این پژوهش «رویکرد آموزش با محوریت تجسم و آموزش بدون تأکید بر تجسم» به عنوان متغیرها ی مستقل، و «عملکرد حل مسئله و نگرش دانش آموزان» به عنوان متغیر های وابسته در نظر گرفته شده اند. هر یک از گروه های آزمایش و کنترل به مدت 15 هفته (هر هفته دوجلسه و هر جلسه 90 دقیقه) تحت تأثیر متغیر های مستقل قرار گرفتند.  در این پژوهش سه فرضیه مورد آزمون قرار گرفته اند، که شاخص عملکرد هر سه فرضیه تفاوت نمرات پیش آزمون و پس آزمون و مقایسة گروه ها ی مورد مطالعه است. پس از جمع آوری اطلاعات جهت آزمودن فرضیه ها از آزمون T گروه های مستقل استفاده شده است. برای معنادار بودن تفاوت میانگین نمرات دانش آموزان دو گروه و نیز برای بررسی تجانس واریانس ها از آزمون F (لوین) استفاده شد. یکسان بودن عملکرد حل مسئله دانش آموزان در پیش آزمون، با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف نشان داده شده است. تجزیه و تحلیل نتایج نشان می دهد که تدریس تجسم محور، در نگرش دانش آموزان نسبت به ریاضیات تأثیر مثبت چشمگیری خواهد گذاشت، اما تنها تکیه بر تفکر تجسمی باعث تحول در عملکرد «حل مسئلة» ریاضی به ویژه در مسئله های غیر هندسی، مانند تعمیم الگوهای شکلی،  نخواهد شد. از طرف دیگر دانش آموزانی که به روش  تجسم محور آموزش دیده اند بهتر می توانند روابط بین اجزای موجود در جملة عمومی دنباله ها را درک کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the impact of a visualization-based teaching method on mathematical problem solving performance of eighth grade students

نویسندگان [English]

  • Ebrāhim Reyhāni 1
  • Javad Hajibabayi 2
  • Reza Arabzadeh 3
1 (phD), Shahid Rajaee Teacher Training University
2 (MA), Organization for Educational Research and Planning, Ministry Of Education
3 MA Student in Mathematics Education at Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the effects of a visualization-based teaching method on the 8th grade students’ attitudes towards mathematics and their problem solving performance, in particular problems related to generating figural patterns in algebra. In the first place, a theoretical framework was designed for teaching and learning with and without emphasis on the visualization, based on findings of research and fieldwork. The sample consisted of a school and two classes that were selected through random sampling method. Each of the classes contained 30 students and they were considered as the experimental and control groups. Teaching and learning with and without emphasis on visualization, have been considered as independent variables. Students’ problem solving performance and their attitudes have been considered as dependent variables. Both experimental and control groups were exposed to independent variables for 15 weeks (two 90-minute-sessions per week). Three hypotheses have been tested in this study. The homogeneity of students’ performance in problem solving in pretests was shown by Kolmogorov-Smirnov test. Analysis of the results showed that teaching with a focus on visualization has a significant impact on the students’ attitude towards mathematics. However, just relying on the visualization in mathematical problem solving -especially in the non-geometric patterns such as generating figural pattern - does not have significant effect on problem solving performance. On the other hand, those students who were taught with a focus on visualization, could better understand the relation among the components of the general terms of sequences.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • visualization
  • mathematical problem solving
  • Visualization-Based Teaching Method
  • Figural patterns
  • Attitude towards Mathematics