ارتباط میان تصویر بدن، میزان سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

نویسندگان

1 دکتری روان شناسی و استادیار گروه روان شناسی دانشگاه کاشان

2 دکتری روان‌شناسی استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه کاشان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده

طی چند دهة اخیر، مطالعه در زمینة تصویر بدن پیوسته رشد یافته است و پژوهش های انجام شده که در آنها محققان به بررسی تأثیرات تصویر بدن بر کنش های روانی ـ اجتماعی پرداخته اند. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی رابطه تصویر بدن، میزان سازگاری و پیشرفت تحصیلی انجام شده است. نمونه پژوهش شامل 400 دانش آموز دختر و پسر دورة متوسطه بود که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات، از دو پرسش نامة خودتوصیف گریِ جسمانی و سازگاری بل استفاده گردید. همچنین از میانگین نمرات درسی دانش آموزان به عنوان شاخص ارزیابی پیشرفت تحصیلی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، شاخص های آمار توصیفی و استنباطی به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که بین تصویر بدن و سازگاری ارتباط معناداری وجود دارد، در حالی که بین تصویر بدن و پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری مشاهده نشد. همچنین نتایج بیانگر این بود که بین تصویر بدن دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد، در حالی که در میزان سازگاری دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده نشد. در مجموع یافته ها مؤید آن است که تصویر مثبتِ بدن ، میزان سازگاری را افزایش می دهد و سازگاریِ بهتر با موقعیت، بر عملکرد تحصیلی نوجوانان تأثیر بسزایی دارد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the relationship among body image, adjustment and academic achievement of high school students

نویسندگان [English]

  • Fariborz Seddighi Arfa’i 1
  • Mohammad Reza Tamanna’ifar 2
  • A’zam Mansouri Nik 3
1 (PhD), University of Kashan
2 (PhD), University of Kashan
3 MA in Educational Psychology
چکیده [English]

The study on body image has been grown over the recent few decades. Previous studies have investigated body image effects on psycho-social functions. Based on this, the objective of the present study was to investigate the relationship among body image, adjustment and academic achievement of students. The research sample included 400 high school male and female students who were selected by cluster sampling. The required data was gathered using Physical Self-Description Questionnaire and Bell Adjustment Inventory. Also, the mean scores of students were used as an indicator of academic achievement. The data were analysed by descriptive and inferential statistics indicators. Results indicated that there is significant relationship between body image and adjustment, whereas there was not any significant relationship between body image and academic achievement. Also, the results showed that there is a significant difference in body image of male and female students. However, there was not any significant difference in adjustment of both male and female students. In general, findings demonstrated that positive body image  increases  adjustment and better adjustment with situation influences considerably the adolescents’ academic achievement.

 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • body image
  • Adjustment
  • academic achievement