مقایسة برنامه درسی آموزش حرفه و فن دوره راهنمایی تحصیلی در ایران با دروس مشابه در چهار کشور دیگر (آمریکا، کانادا، پاکستان و مراکش)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی؛

2 دکترای برنامه ریزی درسی و استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده

در این تحقیق، با هدف بهره گیری از تجارب کشورهای دیگر برای ارتقاء برنامة درسی آموزش حرفه و فن، برنامه های درسی مشابه در دو کشور توسعه یافته (آمریکا و کانادا) و دو کشور در حال توسعه (مراکش و پاکستان) انتخاب و با استفاده از روش تطبیقی «جرج بردی» با برنامة درسی آموزش حرفه و فن ایران مقایسه شده و بر اساس نتایج آن پیشنهادهایی برای این برنامه درسی ارائه گردیده است.       نتایج مقایسه ها نشان داد که کشورهای مطالعه شده، موضوعات محتوای درس آموزش حرفه و فن ایران را، در چند موضوع درسی، با تشابه در موضوع آموزش فناوری اطلاعات، همراه با دادن حق انتخاب به دانش آموزان، گنجانده اند.  در دو کشور توسعه یافته امریکا و کانادا این دروس، از دورة دبستان، بر اساس نیاز به مهارت یادگیری مادام العمر و سواد فناورانه، با هدف توانایی بهره مندی از فناوری و ارزیابی اثرات آن و با تکیه بر فرایند فناورانه (طراحی و حل مسئله) در مقابل محتوا، آموزش داده می شود. سنجش نظری و عملی دانش آموزان در این دروس نیز به صورت در هم تنیده است.  در دو کشور در حال توسعه پاکستان و مراکش این دروس در پایه های میانی (6-9) براساس نیازهای ملی و قابلیت اجرایی برنامه برنامه ریزی شده اند. این دروس در حوزه اهداف و محتوا، بر کسب دانش و مهارت های فناوری اطلاعات، اقصاد خانه و کسب و کار، و در حوزة روش تدریس بر تدریس فعال تأکید می کنند. ارزشیابی تحصیلی نیز به صورت سنجش نظری و عملی انجام می شود.  پژوهش گران این تحقیق پیشنهاد می کنند که برای آموزش حرفه و فن، بر مبنای منطقی جدید و با نامی مناسب براساس نیازهای امروز، برنامة درسی نوین تولید شود. از جمله این که، این برنامه درسی به دو درس اختیاری به نام های «آموزش فناوری» و «مهارت های زندگی» با هدف آموزش سواد فناوری و مهارت های زندگی تقسیم شده و بر یادگیری فرایند طراحی و حل مسئله تأکید نماید.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study on technical education curriculum at middle school (Iran and four other countries)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Ezzati 1
  • Seyyed Mohammad Rezā Emām Jome koobnā 2
  • GholāmAli Ahmadi 2
1 MA at Curriculum Studies
2 (PhD), Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

In this study, we compared Iran’s career and technical education curriculum with similar curricula in two developed countries (America & Canada) and two developing countries (Pakistan, Morocco), using Beredy’s method. Our aim was using the experiences of other countries for promoting Iran’s career and technical education curriculum. Results of the comparison indicated that the above mentioned countries have included topics of Iran’s career and technical education in more than one subject matter. Information technology education and giving the right of selection to students were common features of the curriculum of these countries.
 In the two mentioned developed countries, the subject matters related to career and technical education is instructed based on the need to lifelong learning skill and technology literacy. Curriculum goals are using and evaluating technologies. The pedagogy component of these curricula focus on technology process (Designing & problem solving), and not on content, so theory assessment is integrated with practical assessment. 
In the two mentioned developing countries, the related courses for middle level school (6-9) are planned according to national needs and curricula implementation capability. Getting knowledge and skill in information technology, home economy and business affairs are common objectives and content in these countries’ curricula. Also, they focus on active teaching methods and student’s assessment is both practical and theoretical. 
Findings suggested that we could determine a name and rational for career and technical education curriculum based on modern life and work needs. In order to instruct technology literacy and necessary skills of life, it is better the curriculum be divided into two optional parts as “technology education” and “life skill education”. Also, these curricula could focus on instruction of designing and problem solving. 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Career and Technical Education
  • comparative study
  • Technology Education