دیدگاه دانش آموزان دبیرستان های مطلوب و نامطلوب نسبت به رنگ فضای آموزشی وراه های بهبود کیفیت فضای تحصیلی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترا دانشکده هنر و معماری-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار دانشکده هنر و معماری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران

3 استادیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

در طراحی بسیاری از انواع فضاهای آموزشی، به جنبه های روحی و روا ن شناختی دانش آموزان کمتر توجه می شود. به نظر روان شناسان محیط، قرارگاه آموزشی باید به گونه ای طراحی شود که یادگیری در آن آسان و خوشایند باشد. نیاز روز افزون کشور ما به گسترش فضاهای آموزشی همگام با افزایش جمعیت و عدم کفایت فضاهای موجود، یکی از مشکلات اساسی جامعه است که بایستی بدان پرداخته شود. متأسفانه اغلب فضاهای آموزشی مدارس کشور سازگاری لازم را با ویژگی های روان شناختی کودکان و نوجوانان ندارند و بدین لحاظ می توانند بر عملکرد اجتماعی و رفتاری و همچنین نگرش و بینش آنها نسبت به تحصیل تأثیرگذار باشند. در این تحقیق هدف بررسی و ارزیابی ضوابط و استانداردهایی است که در جهت طراحی فضاهای آموزشی در کلیه دوره های تحصیلی، توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس تهیه شده و به تصویب معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری نیز رسیده است و لذا در حال حاضر تنها مرجعی است که در اختیار معماران و طراحان فضاهای آموزشی قرار دارد. بررسی و ارزیابی این ضوابط و احیاناً تجدید نظر در آنها در جهت بهبود بخشیدن فضاهای آموزشی بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که ایجاد رغبت و حس علاقه مندی به محیط آموزشی، از عوامل مؤثر در برداشت دانش آموزان از محیط مدرسه و نهایتاً پیشرفت تحصیلی آنهاست. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش توصیفی از نوع پس رویدادی عِلّی– مقایسه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش مشتمل کلیه دبیرستان های دخترانه شهر اصفهان (اعم از مطلوب یا نامطلوب) بوده اند. به منظور اجرای طرح پژوهشی، از میان نواحی پنجگانه آموزش و پرورش، 4 ناحیه به تصادف انتخاب گردید. نتیجه این که بین میانگین نمرات نحوه استفاده از رنگ در کلاس های درس مدرسه از دیدگاه دانش آموزان دو گروه مدارس مطلوب و نامطلوب تفاوت معناداری موجود است. بدین صورت که دانش آموزان مدارس مطلوب به لحاظ استفاده از رنگ آمیزی متناسب با ویژگی های روان شناختی دانش آموزان، نگرش و دیدگاه مثبتی به فضای مدرسه و کلاس ها داشتند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Attitude of students at standard and non-standard high schools toward the color of educational setting and some suggestions for improvement of the quality of educational setting

نویسندگان [English]

  • Sayedeh Marzieh Tabatabaeian 1
  • Farah Habib 2
  • Ahmad Abedi 3
1 (PhD), Department of Art and Architecture, Islamic Azad University (Science and Research Branch),Tehran,Iran
2 (PhD), Department of Art and Architecture, Islamic Azad University (Science and Research Branch),Tehran,Iran
3 (PhD), Department of Psychology and Children with Special Needs, University of Isfahan
چکیده [English]

Little attention is paid to student’s psychological aspects, when planning educational environment. According to the environmental psychologists, the environment in educational settings should be planned in such a way that could facilitate learning and make it more enjoyable. The increasing need for developing educational settings along with increasing population as well as the inadequacy of existing settings is one of the main problems that needs attention. Unfortunately, most educational settings in our country do not meet the standards as far as children and adolescent’s psychological needs are concerned. This could have negative effects on their social and behavioral functions, as well as their attitude and insight towards education. The purpose of the present study was to investigate and evaluate the standards set by the organization for renovation, development and equipping schools and approved by the Iranian national management and planning organization. These standards are now the only criteria for architects and planners of educational settings. Evaluating and improving such criteria is of utmost importance, since creating interest in students towards the educational environment is one of the influential factors in student’s attitude towards the school environment and eventually their educational achievement.
The research method of this study was a descriptive causal-comparative one. The research population consisted of all female high school students in Isfahan (from both standard and non-standard high schools). Four educational districts were randomly selected from five educational districts. The results showed that there is significant differences between student’s attitudes in standard and non-standard high schools, concerning the use of color in classes, in the sense that students in standard high schools had positive attitude towards the high school setting and classes.

 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Psychology
  • Educational environment
  • Color
  • Student’s Attitude
  • Classrooms