ارزیابی برنامۀ درسی رشته مطالعات اجتماعی مراکز تربیت معلم ایران از منظر اندیشه انتقادی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه یاسوج،

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز،

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارزیابی برنامه درسی رشته مطالعات اجتماعی مراکز تربیت معلم از منظر تاکید بر اندیشه انتقادی است. بر این اساس  مهارت ها و گرایش های  تفکر  انتقادی دانشجویان و مدرسان رشته مطالعات اجتماعی مراکز تربیت معلم مورد سنجش و نیز کتاب های تخصصی  مورد تحلیل محتوا قرار گرفتند. در این پژوهش که بر اساس مدل فاسیونه (1993) انجام شده از دو مقیاس مهارت های تفکر انتقادی (CCTST) که شامل پنج زیر مقیاس است و گرایش به تفکر انتقادی (CCTDI) که شامل هفت زیر مقیاس است استفاده گردید. تعداد کل جامعه برابر با 1020 نفر دانشجو و 53 مدرس بودند که از میان آنها  313 نفر دانشجو و 33 نفر مدرس با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، به عنوان گروه نمونه از چهار استان فارس، بوشهر، هرمزگان و اصفهان، در سال 1387 انتخاب شدند. همچنین تعداد 10 کتاب تخصصی مورد تحلیل محتوا قرار گرفت. یافته ها حاکی از ضعف دانشجویان و مدرسان رشتة مطالعات اجتماعی مراکز تربیت معلم ایران در نمره کل گرایش ها و مهارت های تفکر انتقادی و زیر مقیاس های مربوطه  بود. همچنین تفاوت بین فراوانی مولفه های گرایش و مهارت های اندیشه انتقادی مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of social studies curriculum of Iran’s teacher training centers from critical thinking perspective

نویسندگان [English]

  • Naser Noshadi 1
  • Mohsen Khademi 2
1 (PhD) Yasooj University
2 (PhD), Shiraz University
چکیده [English]

This Study attempts to evaluate social studies curriculum of Iran’s teacher training centers from the critical thinking perspective. Using cluster sampling method, a sample of 313 students and 33 Instructors were selected from among 2020 students and 53 instructors of 4 provinces of Fars, Bushehr, Hormozgan and Isfahan in 2008-2009 academic year. Based on Facione’s model, two scales were used: California Critical Thinking Skill Test (CCTST) containing 5 subscales and California Critical Thinking Disposition Inventory (CCTDI) containing 7 subscales. The reliability of CCTDI and CCTST CCTST were determined using Cronbach’s alpha and Kuder Richardson – 20, respectively. Also, the content of 10 specialty textbooks were analyzed. 
Findings indicated the weakness of social studies’ students and instructors of Iran’s teacher training centers according to their whole points on dispositions and critical thinking skills and its’ subscales. Also, the differences between frequency of dispositions and critical thinking skill components were investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical thinking
  • Skills and Dispositions
  • social studies
  • Teacher Training