بررسى روش هاى مناسب آموزش دوزبانه

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش،

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

3 استاد دانشگاه تبریز

4 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده

هدف پژوهش حاضر 5 تعیین و اولویت بندى روش هاى مناسب تدریس دوزبانه و تاثیر این روش ها بر پیشرفت تحصیلى دانش آموزان بوده است. جامعه آمارى پژوهش شامل 100 نفر از متخصصان مرتبط با گروه علوم تربیتی از جمله اساتید برنامه ریزی درسی، مدیریت آموزشی، روان شناسی تربیتی، آموزش زبان انگلیسی و نیز کلیة دانش آموزان پسر 89 بوده است. براى انتخاب اساتید از روش - اول ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلى 90 تمام شمارى استفاده شد و براى انتخاب دانش آموزان با استفاده از روش خوشه ای چند مرحله اى، ده کلاس و 271 نفر دانش آموز انتخاب شد. در انجام پژوهش از روش توصیفی  پیمایشی و نیمه تجربی استفاده گردید. با توجه به پیشینه پژوهش سه روش تدریس انتقالى، غوطه ورسازى و دوسویه در کشورهاى مختلف بیشترین کاربرد را دارند. الفاى کرونباخ تک t 0 به دست آمد. بر اساس آزمون / 0 و 80 /72 ،0/ پرسش نامة سه روش فوق به ترتیب 75 نمونه و فریدمن روش هاى تدریس دوسویه و غوطه ورسازى از دیدگاه اساتید مورد تایید قرار گرفته بود، این دو روش به صورت نیمه تجربى بین دو گروه اجرا گردید. گروه اول با استراتژى هاى روش تدریس غوطه ورسازى و گروه دوم با استراتژى هاى روش دوسویه آموزش دیدند.. یافته هاى ما نشان داد که پیشرفت دانش آموزان آموزش دیده با روش 4 دوسویه در درس علوم از دانش آموزان آموزش دیده با روش غوطه ورسازى بیشتر است.  پیشرفت تحصیلى دانش آموزان آموزش دیده با روش دوسویه در دروس ریاضى و بنویسیم با دانش آموزان آموزش دیده با روش غوطه ورسازى از نظر آمارى معنا دار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the appropriate methods of bilingual education

نویسندگان [English]

  • Rezā Kalāntari 1
  • Asadollah Khadivi 2
  • Eskandar Fathi Azar 3
  • Biook Behnam 4
1 (MA) Research Institute for Education
2 (PhD) Islamic Azad University (Tabriz Branch)
3 (PhD) University of Tabriz
4 (PhD) Islamic Azad University (Tabriz Branch)
چکیده [English]

The aim of this research was to determine and prioritize the appropriate methods of bilingual education and the impact of these methods on students’ academic achievement. The research population consisted of 100 experts on sciences related to education, including curriculum planning, educational management, educational psychology, teaching English as a foreign language and all 1st grade male students of Tabriz at academic year of 1389-90. The research sample consisted of total number of experts in the above-mentioned fields, and 10 classes including 271 students who were selected using multi-stage cluster sampling method (all from Tabriz). The students were classified into two groups. The research method was descriptive-survey and quasi-experimental. Review of related literature showed that three bilingual teaching methods of trasitional, immersion and two-way are of most use in different countries. Cronbach’ alpha for the questionnaire of the three mentioned teaching methods was 0.75, 0.72 and 0.80, respectively. Based on one-sample t-test and Friedman test, the two bilingual teaching methods of two way and immersion were confirmed by experts. The two mentioned teaching methods were used for teaching two groups of students. One group of students were instructed using the strategies of immersion teaching method and the other group were instructed using the strategies of two-way teaching method. Research findings showed that science academic achievement of students instructed by two way teaching method is more than those instructed by immersion teaching method. There was not a significant difference between academic achievement in math and let’s write (benevisim) of students who were taught using two way teaching methods and those who were taught using immersion teaching method. Based on the prominence of two way teaching method in science education, it could be concluded that the use of this method increases students’ understanding of scientific material.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bilingual education
  • Transitional Teaching Method
  • Immersion Teaching Method
  • Two-Way Teaching Method