رابطة اضطراب رایانۀ دانش آموزان دورۀ متوسطه با رشته تحصیلی، جنسیت و پیشرفت درسى زبان انگلیسى

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

هدف اصلى این پژوهش بررسی میزان اضطراب رایانه دانش آموزان دوره متوسطه و بررسی ارتباط آن با رشته تحصیلی، جنسیت و پیشرفت درسى زبان انگلیسی است. بدین منظور 2004 دانش آموز دختر و پسر از 8 استان کشور به صورت تصادفی خوشه اى چند مرحله ای انتخاب شدند و میزان اضطراب رایانة آنان با مقیاس درجه بندى اضطراب رایانه بررسی گردید. سپس داده ها با استفاده از شاخص هاى آمار توصیفى شامل جدول (CARS)  مستقل t فراوانى ها، میانگین و انحراف معیار و همچنین روش هاى آمار استنباطى آزمون و آزمون واریانس یک عاملى براى مقایسة اختلاف میانگین ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته هاى این پژوهش نشان داد که بین اضطراب رایانه و رشتة تحصیلی دانش آموزان ارتباط معنادارى وجود دارد؛ بدین ترتیب که میزان اضطراب رایانه دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک در مقایسه با دانش آموزان رشته های دیگر کمتر است. نتایج در زمینه جنسیت نشان داد که بین اضطراب رایانه و جنسیت ارتباط معنا داری وجود ندارد اما میزان اضطراب رایانة هر دو گروه نمونه (پسران و دختران) دانش آموزان ایرانى در مقایسه با میزان اضطراب رایانه افرادى که در پژوهش هاى دیگر مورد بررسى قرار گرفته اند بسیار متفاوت است. در 53/ پژوهش حاضر تعداد افرادى که به اضطراب رایانه (از کم تا زیاد) مبتلا بودند حدود 5 در صد است که بدان معنا است که تقریباً از هر دو دانش آموز ایرانى یک نفر به اضطراب رایانه مبتلاست. یافته هاى این پژوهش همچنین مؤید رابطه معنا دار بین پیشرفت درسى زبان انگلیسی و اضطراب رایانه است. بدین معنا که دانش آموزان موفق در درس زبان انگلیسى اضطراب رایانة کمتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the relationship between high-school students’ computer anxiety with their field of study, gender and English language achievement

نویسندگان [English]

  • Mehrak Rahimi 1
  • Samaneh Yadollahi 2
1 (PhD), Shahid Rajaee Teacher Training University
2 MA at Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between highschool students’ computer anxiety, gender, field of study and achievement in English. To attain this goal, 2004 male and female students from eight provinces of Iran were selected randomly. Their computer anxiety was examined by the Computer Anxiety Rating Scale (CARS) developed by Rosen and Weil (1992). The result showed that the relationship between students’ gender and their computer anxiety was not significant. Yet, the number of technophobic students in Iran (including both female and male participants) was much higher than technophobic students reported in other studies. The result showed that the rate of Iranian technophobic students is around 55% of the sample, while this rate has been reported to be 25-30% of the population in other countries. The result related to students’ field of study showed that there is a significant relationship between students’ field of study and their computer anxiety, i.e., the amount of technophobic students among math students is significantly less than other students. The result also showed a significant relationship between students’ achievement in English and their computer anxiety, i.e., students of high English achievement were found to be less technophobic.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer Anxiety
  • Gender
  • Achievement in English
  • Field of Study