نگرش دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهرستان تیران و کرون نسبت به آموزش درس هندسه به شیوۀ فن هیلی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

2 استادیار کروه روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

3 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی

4 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی و دبیر ریاضی

چکیده

نظریه فن هیلی یک مدل یادگیری است که انواع متفاوت تفکر را که دانش آموزان هنگام روبه رو شدن با اشکال هندسی تجربه می کنند عرضه کرده و از مرحله برخورد بصری با شکل هندسی تا درک صوری اثبات هندسی را شامل می شود. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر روش های نوین آموزش هندسه بر مبنای نظریه فن هیلی بر نگرش دانش آموزان دبیرستانی بود. نمونه آماری این پژوهش را یک کلاس دوم ریاضی و یک کلاس دوم تجربی در یک دبیرستان دیگر به عنوان گروه آزمایش و یک کلاس دوم ریاضی و یک کلاس دوم تجربی در دبیرستان دیگر به عنوان گروه کنترل تشکیل می دادند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای اطمینان از معادل بودن گروه ها و همگن کردن کلاس ها، از نمرات ریاضی یک و نمرات خام هوش به عنوان متغیرهای همگام در آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش عبارت اند از: آزمون رِیون برای سنجش هوش، نمرات ریاضی یک، طرح درس تدوین شده بر مبنای نظریه فن هیلی، و پس آزمون تشریحی هندسه بود. نتایج پژوهش نشان داد که تدریس بر مبنای نظریۀ فن هیلی بر نگرش فراگیران، تأثیر مثبت دارد. گروه ها قبل از اعمال متغیر مستقل، همسان بودند و تفاوت معنی داری بین آن ها از نظر هوش و توانائی ریاضی وجود نداشت. اما بعد از طی دوره آزمایش، بین نمرات هندسه آن ها تفاوت معنی دار دیده شد که می توان آن را به روش آموزش مربوط دانست. در پایان، بر اساس یافته های پژوهش از آنجای که آموزش مبتنی بر نظریة فن هیلی باعث نگرش مثبت فراگیران در یادگیری درس هندسه می شود، استفاده از این روش به دبیران هندسه دبیرستان ها پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the attitude of female high school students in Tiran and Koroun towards geometry instruction based on Van Hiele model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Liaghatdar 1
  • Hamidrezā Oreizi 2
  • Narjes Amini 3
  • Sa’eede Sadr Arhami 4
1 (PhD), University of Isfahan
2 (PhD), University of Isfahan
3 (MA)
4 (MA)
چکیده [English]

Van Hiele theory is a learning model which presents different kinds of thought that students may experience when facing with Geometric shapes. It includes different levels from visual encounter with geometric shape to formal understanding of geometric proof. The purpose of this research was studying the effect of modern methods of teaching geometry based on Van Hiele theory on the attitude of high school students. The research sample consisted of a class of second year math students and a class of second year natural science students (as an experimental group) and two more second year math and natural science students of the other high school (as a control group) who were selected through random sampling. To make sure of equality of the classes, students’ grades in math 1 and their raw scores in intelligence tests were used as a covariate in Quatrain processing test. The research tools consisted of Raven test for intelligence, students’ math 1 scores, lesson plan developed based on Van Heile theory, and post-descriptive test of Geometry. The results showed that teaching based on Van Heile theory has a positive effect on the attitude of students. Before applying the independent variable, the groups were the same and there was no significant difference between them according to intelligence and math ability. But after the experimental period, there was a significant difference between their geometry grades that could be due to the teaching method. Based on the findings of this study – that instruction based on Van Hiele theory leads to positive attitude of students toward geometry learning, the use of this model was suggested to high school geometry teachers.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geometry Instruction
  • Van Hiele
  • Attitude
  • high school students