تأثیر آموزش با رویکرد تربیت هنری بر فعالیت های هنری و مهارت های فرآیندی دانش آموزان پایۀ چهارم ابتدایی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،

2 عضو هیئت علمیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

3 کارشناسی ارشدبرنامه‌ریزی درسی-سرگروه آموزش هنر

چکیده

هنر پدیده ای است پیچیده و در عین حال روحانی، که از ابتدا با بشر همزاد بوده است. چه آن انسان هایی که در غارها زندگی می کردند و چه انسان هایی که امروز در دنیایی مملو از اضطراب و نگرانی دست و پا می زنند هنر را وسیله ای برای تشفی خاطر خود برگزیده اند. بر اساس همین نیاز است که هنر به عنوان یکی از موضوعات قابل آموزش در تمامی نظام های آموزشی مطرح است. سیری در تاریخ هنر نشان می دهد که رویکردهای متفاوتی در آموزش هنر برای خدمت رسانی به سایر » گرفته تا «هنر برای هنر» هنر مطرح بوده که از ارزش گذاری در نوسان است. «هنر برای پرورش مهارت ها و تولید آثار هنری» و «رشته ها در این مقاله ضمن بررسی این رویکردها و نظرات آن ها، به معرفی روش تربیت هنری پرداخته شده و با توجه به این که اخیراً این روش در مدارس معرفی شده و در سال 87 به صورت آزمایشی در بعضی از استان ها، با ارائه آموزش ضمن خدمت به معلمان، اجراشده، این پژوهش به بررسی تأثیر این روش بر فعالیت های هنری (نقاشی، کاردستی، تربیت شنوایی، قصه و نمایش) و مهارت های فرآیندی (تفکر، تعامل، مشارکت، همکاری، نظم، دقت، و خلاقیت هنری) دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی پرداخته است. روش پژوهش شبه آزمایشی بوده، بدین ترتیب که با دو گروه پسر و دختر به صورت کنترلی و دو گروه دختر پسر به صورت آزمایشی انجام و یک پس آزمون گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که دانش آموزانی که با روش تربیت هنری آموزش دیده بودند نسبت به دانش آموزانی که با روش سنتی آموزش دیدند هم از لحاظ فعالیت های هنری و هم از لحاظ مهارت های فرآیندی عملکرد بهتری داشتند و تفاوت عملکرد آن ها در هر دو بعد در سطح بالایی معنادار بوده ولی تأثیر تعاملی گروه و جنسیت معنادار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the impact of instruction with art education approach on artistic functions and processing skills of Iranian 4th grade students

نویسندگان [English]

  • Vida Fallahi 1
  • Yahya Safari 2
  • Mandana Yousef Farahnak 3
1 (PHD), Islamic Azad University (Marvdasht Branch)
2 (PHD), Kermanshah University of Medical Sciences
3 (MA)
چکیده [English]

In this paper, first we have reviewed all approaches of art education in school and especially introduce the concept of art education approach. Most specialists believe that it is the best approach for primary schools. We examined the impact of art education approach on the artistic functions and processing skills (thinking, interactions, participation, cooperation, discipline, attention and art creation) of 4th grade male and female students. The research method was quasi-experimental. The research sample consisted of students of four classes who were divided into experimental and control groups, and each group contained both male and female students. Two classes out of four were instructed by traditional method (control group) and in the other two classes (experimental group), art education approach was implemented. The results indicated that there is a significant difference between the two groups of students, i.e., the experimental group who have been instructed by art education approach were better in both artistic functions and processing skill’s than the control group. Also, there was not a significant interaction between the variables sex & group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Art Education Approach
  • Artistic Activities
  • Art Curriculum for Primary School Level