روش های تکمیل و بهبود نظام ضمن خدمت معلمان

نویسنده

دانشجوی دکترای رشته علوم تربیتی،

چکیده

معلمان نقطۀ آغاز و عنصر اصلی هرگونه تحول در نظام آموزش وپرورش محسوب می شوند؛ پس برای اینکه بتوانند وظایف حرفه ای، تخصصی و تربیتی خود را بهتر انجام دهند، لازم است پیوسته امکان بهره مندی آن ها از آموزش های جدید و مهارت های تازه فراهم گردد. این مهم از طریق طراحی و اجرای نظام ضمن خدمت معلمان، به نحوی که زمینۀ ارتقای علمی و تخصصی و به روز نمودن اطلاعات و کسب مهارت های جدید را امکان پذیر نماید، میسر می شود. به دلیل اهمیت نظام تعلیم و تربیت در پیشرفت کشور، موضوع آموزش نیروی انسانی در آموزش وپرورش و به ویژه آموزش معلمان نسبت به سایر حوزه ها از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است. بنابراین بررسی نظام ضمن خدمت معلمان و ارایۀ طریق برای بهبود و تکمیل آن امری ضروری می باشد. در این پژوهش، هدف مطالعه شناسایی نقاط ضعف و قوت نظام موجود آموزش معلمان و پیشنهاد دادن راه هایی برای تکمیل و بهبود آن است. بدین منظور نظام ضمن خدمت معلمان از 5 منظر شامل میزان تأثیر دوره های ضمن خدمت اجرا شده، نارسایی ها، میزان استفاده از روش ها و الگوهای جدید، روش ها و راهکارهای بهبود و تکمیل نظام معلمان و ویژگی های مطلوب آن مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در مناطق 19 گانه شهر تهران اجرا شده است. روش پژوهش توصیفی است و برای ارزیابی وضع موجود اجرای دوره های ضمن خدمت از مدل ارزیابی مهارت حرفه ای معلمان گاسکی (cusky) استفاده شده است. اساس نتایج حاصل، چهار عامل زیر در بهبود و تکمیل نظام ضمن خدمت مؤثرتر است: نیازسنجی و طراحی اجرای دوره، متناسب با نیاز شغلی معلمان؛ اجرای دوره های ضمن خدمت به روش کارگروهی و پروژه ای؛ مشارکت معلمان و مدیران قبل و حین دوره ها؛ تدارک فرصت مناسب برای شرکت کنندگان در دوره برای به کارگیری آموزش ها و مهارت های کسب شده.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on completion and improvement of in-service teacher training system

نویسنده [English]

  • Morteza Sami’i Zafarghandi
Candidate of PhD
چکیده [English]

Teachers are the starting point and the main element of any change in education system. To better do their job, it is necessary for them to update their knowledge and skills. This could be possible through designing and implementing in-service teacher training systems. Due to the importance of education system in the development of Iran, the issue of manpower training in education, especially teachers is of more importance and sensitivity. So, the investigation of in-service teacher training system and presenting ways for it’s improvement and completion is necessary. The aim of this research was identification of the weak and strong points of the existing teacher training system and presenting ways for it’s completion and improvement. To do this, in-service teacher training system was investigated based on 5 points: the degree of effectiveness of the implemented in-service courses, inadequacies, the degree of use of new methods and patterns, methods and solutions for improvement and completion of teacher training systems and their good characteristics. This research was done in 15 educational districts of Tehran. The research method was descriptive and the Cusky model of teacher professional skills’ evaluation was used for evaluation of the implemented in-service courses. The results showed that four factors are more effective for improving and completion of in-service education syetem: needs analysis and designing the course in proportionate with the teachers’ professional need, implementing in-service courses with group and project work, participation of teachers and principals before and during the courses, providing suitable opportunities for course participants to implement the acquired instruction and skills.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training
  • In-service training
  • Needs Analysis
  • In-Service Training System