نقش خودکارآمدی، ارزشِ تکلیف، اهداف پیشرفت و درگیری شناختی در پیشرفت ریاضی: آزمون مدل علیّ

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متغیرهای خودکارآمدی، ارزشِ تکلیف، اهداف تبحری، رویکرد- عملکرد، اجتناب- عملکرد و درگیری شناختی بر پیشرفت ریاضی به «روش تحلیل مسیر» بود. 280 نفر از دانش آموزان سال سوم رشته ریاضی شهر مهاباد در این پژوهش شرکت کردند. آنان پرسش نامه خودکارآمدی ریاضی میدلتن و میگلی (1997)، مقیاس اهداف پیشرفت میگلی و همکاران (2000)، خرده مقیاس ارزش تکلیف پینتریچ و همکاران (1991) و خرده مقیاس راهبرد یادگیری عمیق و سطحی کمبر و همکاران (2004) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که متغیرهای برون زای خودکارآمدی و ارزش تکلیف اثر مستقیم مثبت و معناداری بر پیشرفت ریاضی دارند. اثر مستقیم خودکارآمدی بر هر یک از اهداف تبحری، رویکرد- عملکرد، اجتناب- عملکرد و درگیری شناختی عمیقاً معنادار بود. ارزش تکلیف با واسطة اهداف تبحری و درگیری شناختی عمیق، اثر غیر مستقیم معناداری بر پیشرفت ریاضی دارد، ولی اثرغیر مستقیم خودکارآمدی بر پیشرفت ریاضی معنادار نبود. اهداف تبحری با واسطه درگیری شناختی عمیق و سطحی اثرغیر مستقیم مثبت و معنادار بر پیشرفت ریاضی دارد، و اهداف رویکرد- عملکرد و اجتناب- عملکرد از طریق درگیری شناختی سطحی به صورت غیر مستقیم و منفی بر پیشرفت ریاضی اثر دارند. اثر مستقیم درگیری شناختی عمیق بر پیشرفت ریاضی معنادار نبود، اما درگیری شناختی سطحی اثر مستقیم منفی و معنادار بر پیشرفت ریاضی داشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of self-efficacy, task value, achievement goals and cognitive engagement in mathematics achievement: Testing a causal model

نویسندگان [English]

  • Masoud Gholamali Lavasan 1
  • Elaheh Hejazi 1
  • Hemin Khezriazar 2
1 (PhD), University of Tehran
2 PhD Candidate in Educational Psychology at University of Tehran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of self-efficacy, task value, mastery, performance-approach, performance-avoidance and cognitive engagement on students’ mathematics achievement using path analysis. 280 third grade high school students majoring in mathematics in a high school in the city of Mahabad participated in the study. The students filled out Middleton and Midgley’s Mathematics Self-Efficacy Questionnaire (1997), Midgley et. al’s Achievement Goals Scale (2000), Pintrich et . al’s Task Value Subscale (1991), and Kember et. al’s Deep and Surface Learning Strategy Subscale (2004). The results of path analysis revealed that the exogenous variables of self-efficacy and task value exerted a direct, positive and significant effect on mathematics achievement. The direct effect of self-efficacy on mastery, performance – approach and performance – avoidance goals, as well as deep cognitive engagement was also significant. Task value had an indirect significant effect on mathematics achievement with mastery goals and deep cognitive engagement being the mediating variables; however, the indirect effect of self-efficacy on mathematics achievement was not significant. Mastery goals had an indirect, positive and significant effect on mathematics achievement, while deep and surface learning strategies were the mediating variables. on the other hand, performance-approach and performance-avoidance goals had an indirect negative effect on mathematics achievement through surface cognitive engagement. The direct effect of deep cognitive engagement on mathematics achievement was not significant, however, surface cognitive engagement had a direct, negative and significant effect on mathematics achievement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-efficacy
  • task value
  • Achievement goals
  • Cognitive Engagement
  • Mathematics Achievement