تاثیر گذاری آموزش به روشِ تقسیم بندی دانش آموزان به گروه های پیشرفت (STAD) بر شاخص های شناختی، فراشناختی و عاطفی، در یادگیری درس ریاضی

نویسندگان

1 مربی دانشگاه پیام نور واحد بستان آباد ،

2 عضو پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

3 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده

یادگیری مشارکتی یکی از گسترده ترین حوزه های نظری، پژوهشی و اجرایی ثمربخش در تعلیم و تربیت است. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر گذاری یکی از شیوه های یادگیری مشارکتی، به نام روش تقسیم بندی دانش آموزان به گروه های پیشرفت (STAD)1، بر شاخص های شناختی، فراشناختی و عاطفی در یادگیری درس ریاضی در دوره راهنمایی تحصیلی انجام شد. نمونه آماری پژوهش313 نفر از دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر تبریز بودند. در این پژوهش از یک طرح نیمه آزمایشی درون گروهی و بین گروهی با پیش آزمون و پس آزمون و با گروه کنترل استفاده شد و روش یادگیری مشارکتی به شیوه تقسیم بندی به گروه های پیشرفت در طول 6 هفته بر روی آزمودنی های گروه آزمایشی اجرا شد. در این پژوهش از سه ابزار: 1: آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی برای سنجش پیشرفت تحصیلی ریاضی، 2: پرسش نامه تجدید نظر شده سنجش نگرش نسبت به مدرسه برای سنجش بازده های عاطفی و 3: پرسش نامه دانش و راهبردهای شناختی- فراشناختی برای سنجش میزان تغییر در دانش و راهبردهای فراشناختی ورودی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش به روش STAD در مقایسه با آموزش مرسوم تاثیر بیشتری بر نمرات پیشرفت تحصیلی و بخشی از شاخص های عاطفة تحصیلی دانش آموزان دارد. امّا این تأثیر در بازده های فراشناختی مشاهده نشد. با توجه به یافته های این پژوهش و نیز مرور مبانی نظری و تجربی حوزه یادگیری مشارکتی می توان نتیجه گرفت که کاربست این شیوه می تواند بر رشد مهارت های شناختی، عاطفی تحصیلی و زبانی کودکان نسبت به شیوه های آموزش انفرادی تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Student Teams Achievement Divisions (STAD) method on cognitive, emotional and metacognitive indicators in mathematics’ learning

نویسندگان [English]

  • Negār Ostovār 1
  • Soheilā Gholāmāzad 2
  • Javād Mesrābādi 3
1 University of Payame Noor (Bostan Abad Branch)
2 (PhD), Organization for Educational Research & Planning (Research Institute for Education), Tehran,Iran
3 (PhD), Azarbaijan University of Tarbiat Moallem
چکیده [English]

Cooperative learning is one of the most extensive theoretical, methodological and effective executive areas in education. This study was conducted with the aim of determining the effectiveness of a cooperative learning method - Student Teams Achievement Division (STAD) – on cognitive, metacognitive and emotional indicators in mathematics’ learning at guidance school level. The research sample consisted of 313 third grade guidance school students from Tabriz. Research design was semi-experimental with pretest - posttest with a control group. Student teams achievement division method was conducted during the 6-weeks in the experimental group. Three instruments were used in this study:1) Mathematics Achievement Test to measure academic progress in mathematics, 2) The School Attitude Assessment Survey – Revised to measure emotional outputs, 3) Cognitive – Metacognative Strategies and Knowledge Questionnaire for measuring changes in cognitive – metacognative strategies and  knowledge. Results showed that students in Teams Achievement Division Method are more effective than the conventional method one in academic achievement and part of the emotional indicators. But this effect was not observed in the metacognition outcome. Based on the findings of this study and review of theoretical and empirical studies, we could conclude that application of this method compared with individual teaching method could be more effective on the development of cognitive, academic, emotional and verbal skill of students. 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative learning
  • Student Team Achievement Division
  • academic achievement
  • Academic Emotion
  • metacognition