تیپ های انگیزش یادگیری دانش آموزان دبیرستانی شهرتبریز: تحلیل مبتنی بر شخص

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز com

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

3 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز

چکیده

این پژوهش نیمرخ های انگیزشی دانش آموزان و تفاوت گروه های مختلف را از نظر توانایی های فراشناختی مورد مطالعه قرار داد. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان شهر تبریز بودند. پرسشنامه های مقیاس انگیزش تحصیلی و ادراک دانش آموزان از شایستگی فراشناختی خود به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده شد. نتایج پژوهش چهار گروه از دانش آموزان: (الف) دارای جهت گیری بی انگیزشی (ب) جهت گیری های بیرونی(تنظیم بیرونی ، درون فکنی شده و همانندسازی شده) متوسط و جهت گیری بی انگیزشی (ج) جهت گیری انگیزشی درونی و  بیرونی(تنظیم بیرونی، درون فکنی شده و همانندسازی شده) بالا (د) دارای جهت گیری انگیزش درونی بالاتر را شناسایی کرد. نتایج دیگر پژوهش نشان داد که دانش آموزان خوشه «انگیزش درونی» و همچنین دانش آموزان خوشه « انگیزش درونی و بیرونی» از لحاظ توانایی فراشناختی با دو گروه دانش آموزان «بی انگیزه» و گروه «بی انگیزه و انگیزش بیرونی متوسط» تفاوت معنی داری دارند. نتایج این پژوهش نه تنها موجب فراهم آوردن اطلاعات در زمینۀ تفاوت های فردی دانش آموزان از لحاظ انگیزشی می شود بلکه به ما کمک می کند تا به رابطه بین پیامدهای آموزشی مختلف و نوع نیمرخ انگیزشی دانش آموزان پی ببریم.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Types of learning motivation in Tabriz high school students: A person-oriented analysis

نویسندگان [English]

  • Rahim Badri Gargari 1
  • Eskandar Fathi Azar 2
  • Shahram Vahedi 3
1 (PhD), University of Tabriz, com
2 (PhD), University of Tabriz
3 (PhD), University of Tabriz
چکیده [English]

This study examined  students’ profiles regarding motivation orientations and tested whether profile groups differed on metacognitive competencies. The study was performed on Tabriz high school students. The instruments employed in the study were The Academic Motivation Scale and Students’ Motivational-Metacognitive Competencies Questionnaire. The results revealed 4 profile groups: (a) students with low level of both controlled and autonomous motivation, but high level of amotivation (b) students with moderate level of controlled motivation, but high level of amotivation, (c) students with high level of both autonomous and controlled motivation, but low level of amotivation and (d) students with high level of autonomus motivation.  In addition, it was found that students in the high autonomous/high controlled group reported the highest degree of metacognitive competencies. Hierarchical cluster analysis method, discriminant analysis and MANOVA was used to determine the optimal cluster structure of students.

Keywords: Person-Oriented Analysis, Motivation Orientations, Metacognitive Competencies