رابطه میان ادراک معلمان از فرهنگ مدرسه با میزان سازگاری نوآورانه آنان در به کار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاددهی – یادگیری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز،

2 عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

چکیده

هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی رابطه ادراک معلمان از فرهنگ مدرسه با  میزان سازگاری نوآورانه آنان در یادگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و تدریس از طریق اینترنت به عنوان یک نوآوری برای استفاده در فرآیند یاددهی- یادگیری است. روش پژوهش در این مقاله، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه مورد بررسی شامل کلیه معلمان مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه نواحی 1و 3 شهر شیراز و مناطق محروم گله دار و دشمن زیاری بود که از طریق نمونه گیری طبقه ای 211 نفر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل مقیاس فرهنگ مدرسه فیلیپس جی  (1993) و سازگاری نوآورانه با اینترنت که منطبق بر نظریه سازگاری نوآورانه راجرز توسط رید بال  (2005) ساخته شده است که پس از محاسبه روایی و پایایی این دو ابزار ، بین افراد نمونه توزیع شده و سپس با روش های آماری  توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و روش استنباطی رگرسیون چند گانه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که: 1- هم در معلمان مرد و هم معلمان زن، دو بعد فرایند و ارتباط فرهنگ مدرسه، پیش بینی کننده معنادار سازگاری نوآوری آنان برای یادگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است. 2- در معلمان مرد، بعد فرایند و در معلمان زن، بعد فرایند و ارتباط فرهنگ مدرسه، پیش بینی کننده معنادار سازگاری نوآورانه آنان برای تدریس از طریق اینترنت می باشد. 4- هم در معلمان رشته های علوم انسانی و هم معلمان علوم پایه، دو بعد فرایند و ارتباط فرهنگ مدرسه، پیش بینی کننده معنادار سازگاری نوآورانه آنان برای یادگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازگاری نوآورانه آنان برای تدریس از طریق اینترنت می باشد. براساس نتایج می توان دریافت که معلمانی که فرهنگ مدرسه خود را از نظر بعد فرایندی قوی می دانند و یک شبکه ارتباطی قوی برای آشنایی آنان با نوآوری و تصمیم گیری مناسب و به موقع آن ها ایجاد شده است، سازگاری بالایی در تمایل به یادگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین تدریس با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند. بنابراین برای مدیریت صحیح نوآوری، ایجاد سازگاری نوآورانه و حرکت در راستای اهداف سازمان، هدایت فرایند های فرهنگ مدرسه و ایجاد شبکه های ارتباطی پویا، بسیار حایز اهمیت می باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between teachers’ perception of school culture and their readiness for innovation adoption in applying ICT in learning-teaching process

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohammadi 1
  • Ja’far Tork Zadeh 2
  • Amin Bagheri 3
  • Khaled Amiri 3
  • Ahmad Azadi 3
1 (PhD), Shiraz University
2 (PhD), Shiraz University
3 MA student in educational Administration at Shiraz University
چکیده [English]

The main goal of this paper was  to study the relationship between school culture and teachers readiness for innovation adoption in using ICT in teaching-learning process. The research population included the whole secondary school teachers of first and third districts of Shiraz and the deprived districts of Galle Dar and Doshman Ziary. 211 subjects were selected through stratified random sampling. Research instruments were School Culture Measure of Philips, G (1993) and Innovation Adoption Questionnaire made by Reid Ball (2005) that were distributed among subjects after calculation of their reliability and validity. Data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (multiple regressions). Results showed: 1- Process has the highest and task has the lowest power in predicting male and female teachers’ innovation adoption in learning ICT and teaching by internet. 2- Process has the highest and task has the lowest power in predicting teachers’ innovation adoption in learning ICT and teaching by internet based on their major.

Keywords: , , , , 

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teachers
  • school culture
  • Innovation Adoption
  • ICT Learning
  • Internet