شاخص های آموزش گوش دادن در دورۀ ابتدایی؛ شواهدی از برنامۀ درسی زبان ملّی چند کشور پیشرو در زبان آموزی و ایران

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری رشته زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

معمولاً «گوش دادن» را با «شنیدن» یکی می دانند، درحالی که «گوش دادن» با «شنیدن» فرق دارد. گوش دادن یک مهارت و شامل شنیدن و درک مطلبی است که به صورت شفاهی بیان می شود و نیازمند آموزش است، اما شنیدن مهارت نیست بلکه یک موهبت زیست شناختی است که نیازی به آموزش رسمی ندارد، و خود به خود حاصل می شود. هدف تحقیق حاضر تدوین شاخص های آموزش مهارت گوش دادن در برنامۀ درسی زبان ملّی برای دورۀ ابتدایی و سپس تبیین نقاط قوت و ضعف راهنمای برنامۀ درسی زبان فارسی برای دورۀ ابتدایی ایران (ویراست 1388) به لحاظ شاخص های مورد نظر بود. برای نیل به این هدف، محتوای برنامه های درسی زبان ملّی آمریکا (ایالت نیوجرسی، 2004)، انگلستان (2007)، سنگاپور (2006) و نیز راهنمای برنامۀ درسی زبان فارسی برای دورۀ ابتدایی(ویراست 1388) به شیوۀ کیفی تحلیل شدند. پژوهش نشان داد که در چارچوب برنامۀ درسی زبان فارسی مهارت گوش دادن امری دانسته شده فرض شده است چرا که تعریف مشخصی برای آن مطرح نشده و خرده مهارت های آن نیز معرفی نشده اند. این موضوع باعث شده است که هدف های آموزش آن نیز به صورت کلّی و مبهم ارائه شوند. از طرفی، در چارچوب این برنامۀ درسی، آموزش مهارت گوش دادن به صورتی متناسب با بافت موقعیت، انتقادی و با کمک فنّاوری اطلاعات و ارتباطات برنامه ریزی نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indicators of listening instruction at elementary level: Evidence from national language curriculum of some developed countries and Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Danaye Tousi 1
  • Mehdi bazyar 2
1 (PhD) University of Guilan, Rasht
2 PhD Candidate in General Linguistics at Allame Tabatabayi University
چکیده [English]

Usually listening is considered to be the same as hearing. However, they are different. Listening consists of hearing and comprehension of oral texts. Hearing is a biological gift that needs no formal instruction. However, comprehension of oral texts requires serious instruction. The first aim of this research was developing the indicators of listening instruction in national language curriculum at elementary level. The second aim was clarifying the strengths and weaknesses of  “the guide to Farsi curriculum of Iran at elementary level” according to the developed indicators of listening instruction. To achieve these aims, the content of the language arts curriculum at elementary level of America (the state of New Jersi, 2004), England (2007), Singapore (2006)  and Iran’s (2009) were qualitatively analysed. Findings showed that within the framework of “the guide to Farsi curriculum of Iran” at elementary level, listening is something that is taken for granted, as there is no obvious definition for it and also its sub-skills are not introduced. The lack of conceptual framework for this language art leads to ambiguous and inconsistent educational objectives for elementary educational level. Careful analysis of this curriculum showed that, here listening instruction is not planned in accordance with context (situation). Also, it is not planned to be instructed critically, and if formally considered, there is no operational definition for it and no practical strategy is introduced for its instruction. Finally, listening is not planned to be instructed using information and communication technology.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Listening Instruction
  • Indicators
  • National Language Curriculum
  • A Guide to Farsi Curriculum
  • Elementary Level