هرمنوتیک فلسفی و برنامۀ درسی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی،

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هرمنوتیک رشته ای نو ظهور در حوزة تفکّر مغرب زمین است که پیشینة آن به نهضت اصلاح دینی و عصر روشنگری باز می گردد. این شاخه در دهه های اخیر رونق یافته است و در کنار معرفت شناسی، فلسفة تحلیلی و زیبایی شناسی، شأن فلسفی ویژه ای احراز کرده است. به گونه ای که می توان ادّعا کرد از دهة هفتم قرن بیستم، هرمنوتیک به وجهة غالب تفکّر فلسفی معاصر غربی تبدیل گشته و بر دیگر گرایش های نظری تفوّق یافته است. آنچه که در مورد هرمنوتیک قابل توجّه است، گسترة مباحث و تلقّی های متنّوع و گسترده از آن است. این علم که ابتدا تنها به عنوان روشی برای تفسیر کتب مقّدس مورد استفاده قرار می گرفت در قرن نوزدهم توسط دیلتای به عنوان «روش شناسی خاصّ علوم انسانی» در جهت ارتقای اعتبار و ارزش این علوم و همطراز کردن آنها با علوم تجربی معرّفی شد. امّا از اوایل قرن بیستم هرمنوتیک با تلاش های مارتین هایدگر تا حدّ یک مکتب فلسفی ارتقا پیدا کرد؛ مکتبی که بر خلاف  گذشته تنها به مقولة فهم متن و روش شناسی خاصّ علوم انسانی محدود نشده و مطلقِ فهم را در دستور کار خویش قرار داده است. ورود هرمنوتیک به عرصة برنامة درسی با تلاش های نظریه پردازان نو مفهوم گرایی چون پاینار، رینولدز، اسلتری و... امکان پذیر گشته است. اگر چه مدّت زمان زیادی از ورود این مکتب فلسفی به حوزة برنامه درسی نمی گذرد، امّا در همین مدّت کوتاه نیز حیطه های مختلفی چون نظریه پردازی برنامة درسی، پژوهش در برنامة درسی و برنامه ریزی درسی تا حد زیادی تحت تأثیر آموزه های هرمنوتیکی قرار گرفته اند. این مقاله در صدد است با مروری اجمالی بر تاریخچه و ریشة کلمة هرمنوتیک، شرایط برنامة درسی را از حیث نظریه پردازی، پژوهش و برنامه ریزی در حیطة هرمنوتیک فلسفی، با تأکید بر دیدگاه های هایدگر و گادامر، مورد بررسی قرار دهد. نتیجه این بررسی نشان می دهد که تحت تأثیر این مکتب فلسفی، نظریه پردازی، پژوهش و برنامه ریزی برنامه درسی ماهیّتی تکثّر گرا، دیالکتیکی و بافت محور خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophical Hermeneutics and the Curriculum

نویسندگان [English]

  • Sa’eed Safa’ee Movahhed 1
  • Hedieh Mohabbat 2
1 (PhD), Kharazmi University
2 MA at Educatinal Administration In Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Hermeneutics is an emergent discipline in the western thinking school which dates back to religious amendment movement and the enlightment era.  It has recently been in the spotlight and received an outstanding philosophical status along with epistemology, analytic philosophy, and aesthetics. Now, some scholars even boast that hermeneutics has taken over the stage of western philosophical thoughts since 1970s and has transcended other theoretical orientations.When we talk about hermeneutics, what stands out is how wide it covers the various ideas. While it was primarily considered just as a method for interpreting the holy books, but Dilthey gave it a new position by making it the exclusive methodology of the humanities. By this, Dilthey meant to promote the humanities and gave it a position as high as the natural sciences. Since the beginning of the 20th century, Martin Heidegger promoted the hermeneutics to a philosophical school, one that unlike the previous thoughts was not confined to a methodology for understanding the texts and exclusive methodology of the humanities. Hermeneutics was taken into the area of the curriculum by education neo-conceptualist theorists such as Pinar, Reynolds and Slattery. Although a new-comer, it has influenced areas like curriculum theorizing, curriculum research and development. In this paper, we try to examine the curriculum status in terms of theorizing, research and planning in philosophical hermeneutics with emphasis on Heidegger and Gadamer’ viewpoints through  a glance in the roots and historical background of hermeneutics. 
The results indicated to what extent philosophical hermeneutics could influence curriculum theorizing and development. We concluded that according to philosophical hermeneutics, curriculum development and theorizing is a pluralistic, dialectical, and contextual entity. 

Keywords: , , , , 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hermeneutics
  • philosophical hermeneutics
  • Curriculum
  • Hermeneutic Cycle
  • Fusion of Horizons