بررسی آموزش سواد رسانه ای در کشورهای کانادا و ژاپن

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و پژوهش های، گروه ارتباطات، تهران،ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و پژوهش های، گروه ارتباطات، تهران، ایران

چکیده

از ضرورت های عصر اطلاعات، که قرن بیست ویکم را نیز شامل می شود، نیاز به آموزش و پرورش بویژه سواد رسانه ای است. با توجه به اهمیت این موضوع، در مقاله حاضر پژوهش و بررسی آموزش سواد رسانه ای در دو کشور کانادا و ژاپن را، که از پیشگامان این حوزه در دنیا محسوب می گردند، انتخاب کرده و با روش اسنادی و توصیفی به بررسی آن پرداخته ایم.  با توجه به مطالعات انجام شده، آموزش سواد رسانه ای در کانادا بر مبنای استانداردهایی یکسان ، معین و یکپارچه انجام نمی شود بلکه متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی هر ایالت و همچنین شرایط خاص دانش آموزان این آموزش صورت می گیرد. اما در کشور ژاپن آموزش سواد رسانه ای اولین بار از سوی وزارت پست و مخابرات این کشور مطرح شده و همین وزارت متولی این آموزش است؛ و به همین دلیل ژاپنی ها بیش از آن که بر سواد رسانه ای تأکید داشته باشند بر سواد اطلاعاتی تاکید دارند. بر همین مبنا در ژاپن ، سواد اطلاعاتی ـ به عنوان یک واحد درسی اختیاری در مدارس سراسر این کشور ـ با رویکرد آموزش مهارت استفاده از کامپیوتر و استفاده مؤثر از اطلاعات تدریس می شود. ثمره این آموزش در دو کشور کانادا و ژاپن منجر به این شده که دانش آموزان این دو کشور، نسبت به دیگر کشورها، تسلط و درک بیشتری نسبت به خروجی رسانه ها پیدا کرده اند .آنها به خوبی می دانند از رسانه ها چه می خواهند و لذا به طور فعالانه به تحلیل و ارزیابی نقّادانة محتوای رسانه ای می پردازند تا معنای پیام هایی را که با آنها مواجه می شوند درک نمایند.  کلیدواژه ها: ، ، ، ،   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on media literacy education in Canada & Japan

نویسندگان [English]

  • Bahareh Nasiri 1
  • Vahid Aghili 2
1 PhD candidate in Social Communication Science at Islamic Azad University (Science & Research Branch, Tehran), Human Science & Cultural Studies Research Center
2 (PhD), Islamic Azad University (Science & Research Branch,Tehran)
چکیده [English]

One of the prominent necessities of the information age is the need for education in the 21st century. Due to the importance of media literacy education at present, its further study and analysis is expected. Since Canada & Japan are known as the pioneers in this field, the natural selection will put them into focus as a model. In this research, media literacy education in the two mentioned countries has been carefully studied, using the descriptive method. Our studies showed that contrary to what was expected, the schools in the various states of Canada did not follow a standard and uniform method for the education of media literacy, rather each state applied a more fitted version, which was tailored according to the requirements of each individual student and the particulars of the location within the state. In Japan, the ministry of post and telecommunications was the first organization to adopt the media literacy education and supervise its adoption. Since information literacy owns a higher priority in comparison with media literacy in Japan, its educational system has added information literacy as an optional part of its school curriculum all over the country.  Information literacy focuses mainly on the efficient use of the teaching content and on increasing the skills of the Japanese students in using the computer. Such use of this education in the above-mentioned countries has left the students with more control and a better understanding of the media output. The students know what they really want from the media and can actively analyze and evaluate the media content to better understand the underlying message they convey.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media Literacy
  • Media Literacy Education
  • critical thinking
  • Canada
  • Japan