رابطۀ نگرش شغلی، احساس کارآمدی و کارآمدی جمعی با تعهد شغلی معلمان

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده روان‏شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی رابطه میان متغیرهای نگرش شغلی،  احساس کارآمدی، کارآمدی جمعی و تعهد شغلی معلمان بود.  به این منظور 220 معلم مقطع راهنمایی از منطقه کهریزک (120 زن و100 مرد) به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. معلم ها پرسشنامه های احساس کارآمدی معلم تشانن- موران و وولفولک هوی(2001)، کارآمدی جمعی معلمان گودارد، هوی و وولفولک هوی(2000)، تعهد شغلی وولفولک هوی، هوی و کورز (2008) و نگرش شغلی خاکی (1389)  را تکمیل کردند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد: که نگرش شغلی معلم،مولفه  درگیرکردن دانش آموزان (از احساس کارآمدی معلم) و مؤلفه تحلیل تکلیف مربوط به  کارآمدی جمعی معلم پیش بین تعهد شغلی هستند. این یافته ها برای دو جنس متفاوت بود: در معلمان زن به ترتیب نگرش شغلی، درگیرکردن دانش آموزان و تحلیل تکلیف،و در معلمان مرد درگیرکردن دانش آموزان و  نگرش شغلی  پیش بین تعهد شغلی آنان بود. در کل بین متغیرهای نگرش شغلی، احساس کارآمدی،کارآمدی جمعی و تعهد شغلی معلمان رابطۀ معنادار مشاهده شد . یافته های پژوهش حاضر نشان داد که زمانی که معلمان دارای نگرش مثبت نسبت به شغل خود هستند، احساس کارآمدی بالایی دارند و محیط کار شان برانگیزاننده است،تعهد شغلی بالایی  نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the relationship between teachers’ job attitude, sense of efficacy and collective efficacy with their job commitment

نویسندگان [English]

  • Elaheh Hejazi 1
  • Nahid Sadeghi 2
  • Sakineh Khatoon Khaki 3
1 (PhD), University of Teran
2 (PhD), University of Tehran
3 MA at Educational Psychology
چکیده [English]

The aim of  the present research, was identifying the relationship between teachers’ job attitude, sense of efficacy, collective efficacy, and their job commitment.­ The research sample consisted of 220 guidance school teachers (120 female, 100 male) who were selected from Kahrizak educational district of Tehran province through stratified sampling method. They completed Tschannen-Moran and Woolfolk Hoy’ teachers sense of efficacy questionnaire (2001); Goddard, Hoy, and Woolfolk Hoy’s teachers’ collective efficacy questionnaire (2000); Hoy, Woolfolk Hoy, and Kurz’s teachers’ job commitment questionnaire (2008) and Khaki’s teachers job attitude scale (1389). The results of stepwise regression analysis showed that job attitude, students engagement (from teachers’ sense of efficacy), and task analysis component of teachers’ collective efficacy were predictors of their job commitment. These results were different in two genders: job attitude, students’ engagement and task analysis in females and students’ engagement and job attitude in males predict job commitment. In general, the relationship between job attitude, sense of efficacy, collective efficacy and job commitment was significant. The present findings indicated that when teachers have a positive job attitude, higher sense of efficacy, on the one hand and being motivated in their workplace, on the other hand, they are more likely to display higher job commitment. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job attitude
  • Sense of Efficacy
  • Collective Efficacy
  • job commitment