بررسی نقش فرهنگ اعتماد در عملکرد معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران

نویسندگان

1 استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران،

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه فرهنگ اعتماد وعملکرد معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران" می باشد.این پژوهش در حیطه پژوهش های توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران و نمونه آماری شامل 150 نفر می باشد که به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شده اند. ابزار تحقیق، پرسشنامه اعتماد هویو موران و پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش ایرانمی باشد.نتایج تحقیق حاکی از رابطه ی مثبت و معنی دار کلیه عوامل فرهنگ اعتماد با عملکرد معلمان است همچنین از میان عوامل فرهنگ اعتماد، عامل اعتماد معلمان به مدیران بالاترین همبستگی(63/0) را با عملکرد معلمان داشته و عامل اعتماد معلمان به همکاران دارای ضریب همبستگی51/0می باشد. عامل اعتماد معلمان با ذی نفعان (اولیا و دانش آموزان) نیز رابطه متوسط اما معنی داری با عملکرد معلمان دارد. میزان همبستگی نمره کل فرهنگ اعتماد با عملکرد معلمان 56/0 بدست آمد که نشان دهنده ارتباط مثبت و معنی دار فرهنگ اعتماد با عملکرد می باشد.نتایج تحلیل رگرسیون نیز بیانگر آن است که با ورود همزمان کلیه عوامل اعتماد، حدود 42/0 تغییرات مربوط به عملکرد فردی معلمان را می توان با آنها پیش بینی نمود و مابقی تغییرات(58درصد) مربوط به سایر عوامل است. همچنین مشاهده می شود که از میان عوامل فرهنگ اعتماد، عامل اعتماد به مدیر با ضریب بتای 45/0 در سطح معناداری 01/0 > p بیشترین نقش را در پیش بینی عملکرد معلمان داشته و پس از آن به ترتیب عوامل اعتماد به همکاران (با ضریب بتای 37/0) و سپس اعتماد به ذینفعان (با ضریب بتای 28/0) در سطح معناداری05/0 > p قراردارند. بنابراین مدیران و معلمان باید از پیامدهای مخرب عدم اعتماد در مدارس آگاهی یافته و دانش ایجاد اعتماد را فراگرفته چرا که فرهنگ اعتماد نقش تعیین کننده ای در عملکرد اعضای مدرسه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the role of culture of trust on Tehran elementary school teachers’ performance

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Mirkamali 1
  • Farnoosh A’lami 2
  • Fatemeh Narenji Sani 3
1 (PhD), University of Tehran
2 PhD candidate at Allame Tabatabayi University
3 PhD candidate at University of Tehran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between the culture of trust and Tehran elementary school teachers’ performance. The research population included all Tehran elementary school teachers and the research sample consisted of 150 teachers who were selected through multistage random sampling method. The research tools were Hoy and Tschannen Moran school board trust questionnaire and Iranian education system’s performance assessment questionnaire which measure collective perception of school board trust in schools, principals, colleagues and clients. Findings indicated a positive and significant relationship between school board trust and teachers’ performance. Teachers’ trust in principal have the highest relationship with their performance (r =0.63). Also, trust in colleagues is related to teacher performance (r=0.51) and trust in clients is moderately related to teacher performance. There was a positive and significant relationship between culture of trust and teachers’ performance (r = 0.56). The results of regression analysis showed that with the simultaneous entrance of trust culture and its micro scales and elements, around 0.42 percent of changes, related to teacher individual performance can be determined using these factors. Moreover, trust in principal was the strongest predictor of teacher performance (β=0.45, p<0.01). The impact of lack of trust must be recognized by principals and teachers, as culture of trust has a significant role on performance of school board.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust Culture
  • Personal Performance
  • Teachers
  • Elementary schools