ویژگی های «مدرسه ای که دوست دارم» با توجه به سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش

نویسنده

دکتری الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآنی و حدیث و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

    هدف این مقاله ارائه مدل مفهومی از مدرسه با شاخص ها و مولفه هایی مبتنی بر نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. ارکان اصلی این مدرسه مدیر، معلم، دانش آموز و برنامه آموزشی و درسی است ومولفه های اصلی آن مدیریت و رهبری توانمند و آگاه، برنامه های درسی مناسب، فضای بانشاط، نیروی انسانی توانمند، تجهیزات و فناوری کافی و مناسب است که در تداوم فعالیت آن نقش اساسی دارند. این مدرسه زمینه ساز تحقق مراتب حیات طیبه در دانش آموزان و کانون عرضه خدمات و فرصت های تعلیم و تربیت1 به فراگیران بوده، تکوین وتعالی پیوسته هویت آنان بر اساس نظام معیار اسلامی را  ضمانت می نماید. مدرسه ای که در ارتقای کیفیت آموزشی وپرورشی و رشد وشکوفایی استعدادهای دانش آموزان موفقیت کامل داشته و به تعبیر دیگر همه فراگیران، معلمان، اولیاء و اهالی محله، این مدرسه را دوست خواهند داشت . چنین مدرسه ای باید بتواند مکانی مناسب برای تربیت انسانی مؤمن و متخلق به اخلاق اسلامی فراهم نماید و زمینه ساز تحقق همه جانبه ی عدالت تربیتی در کشور، ارتقاء دهنده بهره وری منابع در مدارس، افزایش دهنده مشارکت جامعه در رشد و تعالی تعلیم و تربیت مدرسه و یاری کننده کشور در دستیابی به رتبه نخست تربیت در منطقه و جهان اسلام بر اساس چشم انداز 20 ساله باشد. وجود چنین مدرسه ای موجب افزایش رضایت دانش آموزان، اولیاء و مسئولین از عملکرد نظام آموزش و پرورش، بر اساس ضوابط و مقررات آن خواهد شد. شاخص ها و محورهای مورد نظر در این مقاله همگی مبتنی بر اسناد بالادستی کشور احصاء گردیده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the characteristics of “the school which I like” according to the document on fundamental development in education

نویسنده [English]

  • Hamidreza Hajibabayi
(PhD), Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

The goal of this article is providing a conceptual model of a school based on the the features and parameters derived from “Iranian National Comprehensive Scientific Plan” and “Iranian Fundamental Development Document”. The main pillars of this school are school principal, teacher, student and curriculum. Some features and items like a knowledgeable and capable leader, appropriate curriculum, happy environment, capable human resources, sufficient facility and technology play key roles in its continuity. This kind of school prepares a good life for students, is the source of education opportunity and services and also guarantees their identity improvement according to Islamic criteria. Such a school would have complete success in educational quality improvement and the development of students’ capacities, and all learners, teachers, parents and local people will like this school. This type of school should be a suitable place for growing pious and Islamic good – tempered human beings. Also it should provide background for thourough implementation of educational justice in our country, improve efficiency of resources at schools, increase cooperation of the society in school education improvement and help the country to achieve the first place in education all over the Middle East and Islamic world according to 20-year National Vision of Islamic Republic of Iran. Definitely, this kind of school increases the satisfaction of students, parents and officials from the function of educational system according to educational rules and regularities. Items and features mentioned in this article were obtained, looking the main and fundamental documents.

Key words: the School which I Like, Fundamental Development in Education.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the School which I Like
  • Fundamental Development in Education