بررسی تطبیقی تأثیر فرایند مدیریت مدرسه بر میزان موفقیت دانش آموزان سال سوم راهنمایی ( ایران، آمریکا ، تایوان ، روسیه ، ژاپن ، کره جنوبی وهنگ کنگ) در تیمز 2007

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تطبیقی تأثیر فرایند مدیریت در مدرسه بر میزان موفقیت دانش آموزان پایه سوم راهنمایی ایران درمقایسه با کشورهای موفق (آمریکا ، تایوان ، روسیه ، ژاپن ، کره جنوبی و هنگ کنگ) درطرح تیمز 2007 است. نمونه آماری در این پژوهش، کشورهای موفق در تیمز 2007 (آمریکا ، تایوان ، روسیه ، ژاپن ، کره جنوبی و هنگ کنگ) بوده است . برای تحلیل متغییرهای فرایند مدیریت مدرسه (فعالیت های اجرایی، نظارت آموزشی، کنترل و ارزشیابی کارکنان، تدریس و روابط عمومی) بر مبنای داده های به دست آمده از پرسش نامه زمینه ای مدیر مدرسه  تیمز 2007 تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در کشورهای مطالعه شده بین فعالیت های اجرایی، کنترل و نظارت آموزشی و تدریس مدیران در مدارس با موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین ارزشیابی کارکنان در مدرسه توسط مدیر با موفقیت دانش آموزان رابطه معنادار از نوع منفی وجود دارد. همچنین بین روابط عمومی (ارتباط با اولیاء و جامعه و جلب حمایت های مالی) مدیران در مدرسه با موفقیت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد . مدیران مدارس در تمام کشورهای مورد مطالعه بیش تر وقت خود را به کارهای اجرایی و نظارت آموزشی و کنترل و ارزشیابی کارکنان اختصاص داده اند و پس از آن روابط عمومی و کم ترین زمان را صرف فعالیت تدریس کرده اند. به طور کلی می توان استنباط کرد که بین فرایند مدیریت مدیر در مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study on the impact of management process on eighth grade students’ success in TIMSS 2007 (Iran, America, Taiwan, Russia, Japan, South Korea and Hong Kong)

نویسندگان [English]

  • GholāmAli Ahmadi 1
  • Somayyeh Sādāt MirMo’ini 2
1 (PhD), Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
2 MA at Educational Management
چکیده [English]

The purpose of this research was studying the impact of management process on Eighth grade students’ success in Iran, compared to successful countries (united states, Chinese Taipei, Russian Federation, Japan, South Korea, and Hong Kong) in TIMSS 2007. The comparative-analytic study was done using correlation method. In order to analyze school management variables such as administrative activities, educational monitoring, staff evaluation, teaching and public relation- based on data obtained from questionnaires of TIMSS 2007- descriptive statistics were used. Results indicated no significant relation between executive activities, educational supervision, monitoring and principals’ teaching at school and students academic success. And also, the relationship between principals public relation, i.e., parents, society and financial support, and students’ success was significant, as well as positive. In all mentioned countries, principals have spent most of their times on executive, educational monitoring, controlling and evaluating the staff , afterwards on public relations and the least on teaching.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative study
  • School Management
  • Student Educational Success
  • TIMSS 2007