نقش اضطراب ریاضی و سبک های یادگیری دانش آموزان بر حل مسائل کلامی درس حسابان

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،

2 دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ریاضی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

اضطراب ریاضی و سبک های یادگیری دانش آموزان مقولاتی هستند که بر یادگیری ریاضی تأثیر دارند. هدف این پژوهش تعیین رابطه بین اضطراب ریاضی و سبک های یادگیری دانش آموزان با عملکرد حل مسائل کلامی حسابان و تأثیر آن ها بر یکدیگر می باشد. روش پژوهش غیرآزمایشی و از نوع علّی مقایسه ای است. ابزار این پژوهش پرسش نامه اضطراب ریاضی و آزمون سبک یادگیری است که قبلاً روایی و پایایی آن ها در دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفته است. به علاوه از آزمون محقق ساختة مسائل کلامی درس حسابان نیز استفاده شده است. اهداف آموزشی مبحث مذکور، طراحی و صحت آن ها توسط دبیران و اساتید ریاضی مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل دختر و پسر سال سوم رشته ریاضی فیزیک مدارس (دولتی، شاهد، تیزهوشان، نمونه و غیر انتفاعی) شهر سبزوار در سال تحصیلی 89-88 بود. ابزارهای گردآوری داده ها بر روی یک نمونة آماری- شامل 143 دانش آموز دختر و پسر که به طور تصادفی انتخاب شدند - اجرا شد.  نتایج پژوهش نشان داد که اضطراب ریاضی و سبک یادگیری دانش آموزان با حل مسائل کلامی حسابان رابطه دارند. بدین معنا که: دانش آموزانِ با اضطراب ریاضی پایین عملکرد بهتری در حل این مسائل در مقایسه با دانش آموزان با اضطراب ریاضی بالا دارند. هم چنین دانش آموزان برخوردار از سبک یادگیریِ میدان ناوابسته، عملکرد بهتری در حل مسائل کلامی حسابان در مقایسه با دانش آموزان با سبک یادگیریِ میدان وابسته دارند. دانش آموزان با اضطراب ریاضی پایین و سبک یادگیری میدان ناوابسته عملکرد بهتری در مقایسه با دانش آموزان با اضطراب ریاضی پایین و سبک یادگیری میدان وابسته در حل مسائل کلامی حسابان دارند. نتایج این پژوهش می تواند به معلمان در زمینه دادن تکالیف و مسائل ریاضی به بچه ها، با توجه به آگاهی از اضطراب ریاضی و سبک های یادگیری دانش آموزان در کلاس درس کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the role of students’ mathematics anxiety and learning styles on solving calculus word problems

نویسندگان [English]

  • Elāhe Aminifar 1
  • Hassan Alamolhodaie 2
  • Seyed Hossein Abdollahi 3
1 PhD, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
2 PhD, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 MA Student at Shahid Rajaee Teacher Training University, Iran
چکیده [English]

Students’ mathematics anxiety and learning styles are factors that impact mathematics learning. The aim of this research was to determine the relationship between students’ mathematics anxiety and learning styles with solving calculus word problems (SCWP) and their effect on each other. To do this, the ex-post facto research method was used. To collect data, mathematics anxiety questionnaire and learning style test were used. Their reliability and validity were already checked at Ferdowsi University of Mashhad. Also, a researcher-made solving calculus word problem test has been used. The instructional objectives of the mentioned topic has been designed. Its content validity was confirmed by mathematics teachers and academic members. The research population consisted of all high school third grade mathematics and physics students (girls and boys) of Sabzevar in 2009-2010 academic year. Also, the research sample consisted of 143 students who were chosen randomly from the mentioned population. The results showed that there is a relationship between students’ mathematics anxiety, and learning styles with SCWP. Students with low mathematics anxiety perform better in SCWP than students with high mathematics anxiety. Students with field-independence learning style do better in SCWP than students with field-dependence learning style. Students with low mathematics anxiety and field-independence learning style perform better in SCWP than students with low mathematics anxiety and field-dependence learning style. In addition, the results of this study imply that the mathematical word problem test is a more distinctive and challenging for students than ordinary class tests. The result of this research can help teachers in designing mathematics homework and questions for students, with attention to students’ mathematics anxiety and learning styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematics Anxiety
  • Learning Styles
  • Calculus Word Problems