بررسی مقایسه ای ابعاد آگاهی های فراشناختی دانش آموزان دورۀ راهنمایی تحصیلی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2 دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده

یکی از عوامل تبیین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، آگاهی های فراشناختی است. منظور از فراشناخت، آگاهی فرد از فرایندهای شناختی و کنترل و تنظیم شناخت خود است. پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ای ابعاد آگاهی های فراشناختی دانش آموزان دورة راهنمایی از لحاظ پایه تحصیلی، جنسیت، نوع مدرسه و ناحیة آموزشی می پردازد.  جامعه آماری، کلیة دانش آموزان دورة راهنمایی تحصیلی مدارس شهر شیراز به تعداد 65339 بود که از آن میان، به روش تصادفی خوشه ای مرحله ای، تعداد 551 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامة آگاهی های فراشناختی(M.A.I) استفاده شد.  یافته ها نشان داد که دانش آموزان در کل دارای میانگین78/3 از 5 هستند. نتایج در مورد مؤلفه های فرعی آگاهی های فراشناختی نشان داد که میانگین دانش فراشناختی دانش آموزان (83/3) از میانگین کنترل فراشناختی (74/3) آنان بیشتر است. بین آگاهی های فراشناختی دانش آموزان با توجه به جنسیت و ناحیه آموزشی، تفاوت معنادار وجود داشت. در برخی از مؤلفه های آگاهی فراشناختی، با توجه به نوع مدرسه، تفاوت معنا دار مشاهده گردید، اما بین آگاهی های فراشناختی دانش آموزان بر حسب پایه های تحصیلی، تفاوت معنا دار نبود.  با توجه به اهمیت آگاهی های فراشناختی برای موفقیت تحصیلی، اهتمام برنامه ریزان و مؤلفان کتب درسی به آگاهی های فراشناختی، ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of guidance school students’ metacognitive awareness dimensions

نویسندگان [English]

  • Yahya Safari 1
  • Rahmatollah Marzooghi 2
1 (PhD), Kermanshah University of medical science
2 (PhD), Shiraz Universit
چکیده [English]

Metacognitive awareness is the effective factor for academic achievement. The aim of this study was to compare students’ metacognitive awareness dimensions according to grades, gender, type of school and educational district. The research population was 65339 guidance school students­ in Shiraz city. 551 cases were selected as research sample by cluster sampling method. To collect the required data, Metacognitive Awareness Inventory (M.A.I) was used. Results showed that students’ average scores of metacognitive awareness were 3/78. Also, metacognitive knowledge (3/83) was more than metacognitive control (3/74). With regard to gender, there were significant differences between males and females. In some metacognitive awareness components (Evaluation, monitoring, revising) according to type of school, the differences were significant, but considering students’ grade, the differences were not significant. Due to the importance of metacognitive awareness for academic achievement, it is necessary for textbook planners and writers to pay special attention to metacognitive awareness.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • metacognition
  • Metacognitive Awareness
  • Metaconitive Control
  • Guidance school