آموزش از راه دور، رویکردی نوآورانه در آموزش و پرورش، بررسی چالشهای مراکز آموزش از راه دور: دیدگاه دبیران و دانش آموزان

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،

2 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی آموزشی

3 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مشکلات تعاملات مبتنی بر فناوری اطلاعات، خودآموزی، ارزشیابی و برون سازمانی مراکز آموزش از راه دور از دیدگاه دبیران و دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان بود. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تعداد 4021 نفر دانش آموز (دختر و پسر) و402 نفردبیران دوره متوسطه این مراکز در سال تحصیلی 1388-1387 بودند. افراد نمونه مشتمل بر 300 نفر دانش آموز و110نفر از دبیران مراکز آموزش از راه دور بودند که به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از میان مراکز مذکور انتخاب گردیدند. روش پژوهش به شیوه توصیفی- پیمایشی بود. به منظور بررسی میزان مشکلات در این مراکز، از دو پرسشنامه محقق ساخته برای دانش آموزان و دبیران با درجه بندی لیکرت استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی هر دو پرسشنامه با نظر متخصصان و کارشناسان در حد مطلوب گزارش گردید. پایایی هر دو پرسشنامه مذکور با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه دانش آموزان 87/0 و برای پرسشنامه دبیران 88/0 بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آماری تحلیل واریانس، t تک متغیره و t گروههای مستقل استفاده شد. نتایج، نشان داد که از نظر دانش آموزان میزان مشکلات تعاملات مبتنی بر فناوری، خودآموزی، ارزشیابی و برون سازمانی در سطح خطای (05/0 > p) بیش از سطح متوسط و از نظر دبیران، مشکلات تعاملات مبتنی بر فناوری ، خودآموزی، ارزشیابی بیش از سطح متوسط بود. همچنین تفاوت معناداری میان ویژگیهای جمعیت شناختی معلمان و دانش آموزان مشاهده گردید.بنابراین میزان مشکلات مراکز آموزش از راه دور در مقوله های ذکر شده از نظر دانش آموزان و دبیران بیش از حد معمول ارزیابی شد که این مسائل ناشی از ضعف زیر ساختارهای ارتباطی، نبود امکانات فناورانه، نبود روشهای درست اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و ارزشیابی در مراکز آموزش از راه دور است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Distance Learning, an innovative approach in education system: Investigating the problems of distance learning centers: view points of teachers and students

نویسندگان [English]

  • Zohreh Agha­kasiri 1
  • Maryam E’tezadi 2
  • Ahmad Sha’bani 3
1 MA at Educational Technology
2 MA at Educational Planning
3 (PhD), University of Isfahan
چکیده [English]

The present study aimed at investigating the problems of technology-based interaction, self-instructive, evaluation and extra-organizational problems of the distance learning centers according to the viewpoints of Isfahan distance learning high school teachers and students. The research population included 4021 Isfahan male/female students and 402 high school teachers during the academic year 2008-2009 (1387-1388). The research sample included 300 students and 110 high school teachers of those centers who were selected through multistage cluster random sampling method.Two Likert-scale questionnaires were administered among the subjects. The face validity and the content validity of the questionnaires were well established at the experts’ discretion. The Cronbach coefficients were quite satisfactory (teachers’ α=0.88 and students’ α=0.87). Research findings revealed that according to the students’ viewpoints, all types of the problems were greater than the average at the confidential level of probability (P ≤0.05), whereas the teachers believed that extra-organizational problems were lesser than the average. Moreover, there were significant differences between the demographic characteristics of teachers and students. Thus, the problems of distance learning centers according to the mentioned categories were  considered more than average by students and teachers. These problems were due to poor communication infrastructure, lack of technological facilities, lack of proper notification methods, acculturation and evaluation of distance learning centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distance learning
  • Distance Learning Centers
  • information and communication technology