ارزشیابی دوره های کاردانی آموزش فنی و حرفه ای

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی پژوهشکده تعلیم و تربیت

2 کارشناس ارشد رشته مدیریت آموزشی

چکیده

برای ارزشیابی ابعاد مختلف برنامة کاردانی آموزش فنی و حرفه ایِ وزارت آموزش و پرورش، و پاسخ به سئوال هایی در خصوص جایگاه قانونی، ساختار سازمانی، برنامه ها و محتوای درسی، نیروی انسانی، فضای آموزشی، امکانات و تجهیزات آموزشکده های فنی و حرفه ای، پایگاه اجتماعی اقتصادی و ویژگی های شناختی و عاطفی دانشجویان و دانش آموختگان و نیز وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان آموزشکده های فنی و حرفه ای، تعداد 2300 نفر از دانشجویان، 793 نفر از فارغ التحصیلان 39 رشته تحصیلی، 500 نفر از مدرسان و 121 نفر از مدیران آموزشکده های فنی و حرفه ای کشور به شیوة نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه های محقق ساخته، مصاحبه و فرم های اطلاعاتی جمع آوری شد. برای پردازش و تحلیل داده های کمّی از شاخص های آماری (درصد فراوانی و نسبت) و برای تحلیل اطلاعات کیفی از شیوه های ناظر بر مطالعات کیفی (طبقه بندی، تلخیص، ترکیب) استفاده شد. مهم ترین یافته های پژوهش به شرح زیر خلاصه شده است: شواهد به دست آمده بر وجود ابهام ها و تعارض های متعدد در باره فلسفه، اهداف، سیاست های کلان، راهبردها و جایگاه قانونی دوره های کاردانی آموزش فنی و حرفه ای، دلالت دارند. تفکیک برنامه ریزی و اجرای دورة پنج ساله به صورت یک دوره سه ساله  و سپس دوة دو سالة کاردانی، پیوستگی و انسجام عملی برنامه های آموزش فنی و حرفه ای را با مانع بزرگی مواجه ساخته است. کمّیت و کیفیت منابع انسانی، امکانات کالبدی و فضای آموزشی آموزشکده ها رضایت بخش نیست. ویژگی های شناختی و عاطفی اغلب دانشجویان و فارغ التحصیلان با انتظارات رشته تحصیلی آنها هماهنگ نیست. وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان آموزشکده ها مناسب ارزیابی نمی شود. بیکاری حدود 28درصد افرادی که به امید اشتغال زودتر و بهتر به آموزشکده ها روی آورده اند از وجود مسئله ای جدّی حکایت می کند. در مجموع، با توجه به یافته های این تحقیق، پیشنهادهایی برای تجدیدنظر در برنامه های کاردانی آموزش فنی و حرفه ای ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of post-secondary career and technical education courses

نویسندگان [English]

  • Ahad Navidi 1
  • Mahmood Barzegar 2
1 (PhD), Research Institute for Education
2 Expert in Organization for Educational Research and Planning
چکیده [English]

To evaluate post-secondary career and technical education courses running by the ministry of education, 2300 students, 793 graduates from 39 academic disciplines, 500 teachers and 121 managers of career and technical education colleges have been selected as research sample, using random sampling method. The required data were collected using questionnaires, interviews and data forms. Quantitative data were processed and analyzed using descriptive statistics  (frequency percentage and ratio) and qualitative data were analyzed using qualitative methods (classification, summarization, combination). The research findings implicitly indicated that there is ambiguity and multiple conflicts in philosophy, main goals, macro policy, strategies and legal status of mentioned career and technical education courses. The implementation of mentioned continuous five years post-secondary course has failed and the separation of its planning and implementation in the form of three and two years postsecondary courses has leaded in great obstacles for coherence and consistency of career and technical education programs. Quantity and quality of human resources, facilities and educational setting of colleges is not satisfactory.­ Majority of students and graduates’ cognitive and emotional characteristics are not consistent with the expectations of their profession. Unemployment of almost 28% of those who entered such colleges with hope to gain better job as soon as possible, evidently indicates that there is a serious problem. Considering these findings, some recommendations were proposed for reforming planning and implementation of career and technical education and training courses. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • Educational program
  • Career and Technical Education and Training
  • Technician Training Courses
  • employment
  • Graduates