تجارب جهانی در زمینۀ نوآوری های آموزشی از منظر شیوه های تولید، پذیرش و اجرای نوآوری در آموزش عمومی ایران

نویسندگان

1 عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانش‌آموخته توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی

3 دانشیار دانشگاه تربیت معلم

چکیده

هدف اصلی این پژوهش«شناسایی نوآوری های آموزشی از منظر شیوه های تولید ،پذیرش و اجرای نوآوری در آموزش و پرورش عمومی ایران با توجه به تجارب جهانی و دانش مربوط» و سئوال اصلی آن شیوه های مختلفتولید ،پذیرش و اجرای نوآوری های آموزشیدرآموزش عمومی است.پژوهش حاضر از نوع ترکیبی بوده که با مطالعه اسناد و مدارک داخلی و کشورهای هدف و نیز بهره برداری از نظرات صاحب نظران و با استفاده از روش کیفی، داده ها مقایسه، مقوله بندی و مورد تحلیل قرار گرفته است. نمونه آماریپژوهش ،پنجکشور مالزی، هند، سنگاپور،استرالیا وآمریکا می باشد. ابزارهای پژوهش شامل اسناد و مدارک به ویژه قوانین و پژوهش های انجام شده مربوط به موضوع پژوهشدر کشورهای هدف ودر ایران، مصاحبه با متخصصان موضوعی و پرسشنامه محقق ساخته است.در این پژوهش فرآیند تولید،پذیرش و اجرای نوآوری های آموزشی در کشورهای هدف مورد بررسی قرار گرفته و با در نظر گرفتن شرایط بومی آموزش و پرورش ایران، شیوه های فوق تبیین  و الگویی در این خصوص ارائه و اعتبار بخشی علمی شده است.  بر اساس تجزیه و تحلیل داده های حاصل از اعتباربخشی عملی الگو، مطالعات انجام شده، تجارب و قضاوتهای شهودی و ایمانی، نتایج بیانگرآن است که شرایط فعلی نظام آموزشی به هیچ وجه برای اجرای الگوی پیشنهادی فوق مناسب نبوده و زمینه های لازم برای اجرای آن فراهم نمی باشد .از اینرو اکثر متخصصان عقیده دارند که ابتدا باید زمینه های لازم الگو فراهم شود و مدرسه ای با ویژگیهای الگوی پیشنهادی، تحقق یابد تا بتوان امیدوار بودکه نوآوری آموزشی در نظام آموزشی کشور تحقق عینی پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the global experiences in educational innovations from the perspective of methods of production, adaptation and implementation of innovations in Iranian general education

نویسندگان [English]

  • Heidar Toorāni 1
  • Amir Aghā’i 2
  • Mortezā Manteghi 3
1 (PhD), Research Institute for Curriculum Development and Educational Innovations (Organization for Educational Research and Planning, Ministry of Education)
2 MA at Economical Development and Planning
3 (PhD), Tarbiat Moallem University
چکیده [English]

The main objective of this study was to identify educational innovations from the perspective of methods of production, adaptation and implementation in Iranian general education based on global experiences and the related literature. The research question concerns methods of production, adaptation and implementation in Iranian general education. It was a mixed method research which tried to study the domestic and foreign documents and to get the consultation of experts through a qualitative method, comparative data, categorization and analysis. The research sample included Malaysia, India, Singapore, Australia and USA. The research instruments included documents, rules and regulations and research carried out on the related topic in Iran and the above mentioned countries, interview with experts and a researcher-made questionnaire. This study examind the process of the production, adaptation and implementation of educational innovations in these countries and tried to develop a model through scientific validation, so that it could be applied to Iran’s domestic situation.The results showed that the present condition of our education system is not ready to accept the suggested model and the situation is not ready for its implementation. Majority of the experts believed that the situation should be prepared in advance and a school should be established based on the characteristics of the suggested model, before the realization of educational innovations in our education system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational innovation
  • production
  • adaptation
  • Implementation