تحلیل اشکالات نوشتاری دانش آموزان ایرانی غیرفارسی زبان (مخاطبان مجلات رشد)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

2 کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان از دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

باسوادی در ساده ترین تعریف خود به معنای کسب مهارت های خواندن و نوشتن به زبان رسمی است. اگرچه اکثر دانش آموزان برای تسلط یافتن بر دو مهارت یاد شده تلاش می کنند اما برای دانش آموزان ایرانی مناطق غیرفارسی زبان، نسبت به مناطق فارسی زبان آموزش زبان فارسی به عنوان زبان رسمی با محدودیت های بیشتری روبه روست. در فرایند زبان آموزی بروز خطا پدیده ای اجتناب ناپذیر است و «تحلیل خطا» راهی است برای شناسایی نیازهای آموزشی در جهت بهبود کیفیت موادآموزشی و شیوه های تدریس. منظور از تحلیل خطا، مطابقة جمله های تولیدشده در گفتار یا نوشتار زبان آموزان با جمله های گویشوران بومی به لحاظ سازگاری یا عدم سازگاری با قواعد زبان مورد مطالعه است. در این تحقیق خطاهای نوشتاری دانش آموزان ایرانی ترک زبان سطح متوسط و پیشرفته مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. آمار ارایه شده شامل 100 مورد خطاست که در چهارگروه خطاهای املایی، خطاهای واژگانی، خطای ساختاری و خطای کاربردشناختی بررسی شده اند. داده های تحقیق از دست نوشته های مخاطبان مجلات رشد گردآوری و به روش توصیفی تحلیل و بررسی شده است. هدف تحقیق دستیابی به پربسامدترین خطاهای نوشتاری دانش آموزان ایرانی غیرفارسی زبان است.  نتایج نشان داد که برحسب بسامد رخداد، خطاهای ساختاری با 72 درصد میزان وقوع از بیشترین تعداد برخوردار بوده اند. به عبارت دیگر، دانش آموزان ایرانی ترک زبان در کاربرد نکات دستوری دارای ضعف هستند. به نظر می رسد این نتیجه قابل تعمیم به سایر دانش آموزان غیرفارسی زبان ایرانی نیز می باشد. بنابراین در تهیه متون آموزشی و کمک آموزشی باید به این موضوع بیشتر توجه شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Linguistic analysis of writing errors in non-Persian speaking Iranian students: Evidence from audiences of Roshd magazines

نویسندگان [English]

  • Seyyed Bahnām Alavi Moghaddam 1
  • Ma’sume Kheirābādi 2
1 (PhD), Organization for Educational Research and Planning
2 MA at Farsi Education to non-Persian speakers, Allāme Tabātabā’i University
چکیده [English]

In its simplest definition, literacy means obtaining the ability to read and write in official language. Although most students try to get mastery on the two mentioned language arts; however, for students of non-Farsi speaking districts, education of Farsi as an official language has more limitations and difficulties. In the process of learning a second or foreign language, errors are considered as natural phenomena. Error Analysis (EA) is a method for indentifying educational needs in order to improve the quality of materials and techniques of education. Error Analysis means the comparison of sentences (written or oral) produced by learners with the sentences of native speakers according to their adjustment/non-adjustment with rules of language under study. In this research, written errors of non-Persian speaking students (Turk students learning Farsi as a second Language) of the intermediate and advanced levels have been analyzed. The body of the data were gathered from the letters and manuscripts of Iranian students writing to Roshd magazines and they were described and analyzed using descriptive method. They contained 100 error items which were categorized in four groups: orthographic (spelling), morphological (Lexical), structural and pragmatic errors. The aim of this research was finding the most frequent errors in the writing of non-Persian speaking Iranian students. The results showed that the most frequent type of errors is structural one (containing 72% of all the errors). In other words, Iranian non-Persian speaking students generally do have more problems and deficiencies in application of Persian grammatical rules in their writings. Consequently material developers and textbook authors should pay more attention to this finding especially while developing textbooks and educational aids for this group of students.

Key Words: Error Analysis (EA), Writing Errors, Educational Texts, Educational Aids, Non-Persian Speaking Students

کلیدواژه‌ها [English]

  • Error Analysis (EA)
  • Writing Errors
  • Educational Texts
  • Educational Aids
  • Non-Persian Speaking Students