استانداردهای ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس دخترانه و پسرانه مناطق مختلف شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات احتمالی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 دانشجوی دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی- رفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسة استانداردهای ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس دخترانه و پسرانه و مناطق مختلف شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات احتمالی آن ها بود. تحقیق از نوع توصیفی ارزیابی بود که جامعة آماری آن را کلیه اماکن ورزشی مدارس مربوط به مناطق آموزش و پرورش شهر تهران تشکیل می دادند. تعداد 289 مدرسه به عنوان حجم نمونه مورد نیاز به روش نمونه گیری چند مرحله ای سیستماتیک (منظم) از چهار منطقة شهر تهران (1، 4، 11 و 18) انتخاب شدند. معیارهای مورد نیاز از طریق چک لیست های طراحی شده توسط محقق، جمع آوری شد. وضعیت ایمنی در 5 مؤلفة داخل زمین و سطوح، حریم ها و خطوط، طراحی و ابعاد، تأسیسات و پوشش ها و تجهیزات مورد بررسی قرار گرفت. روش های آماری توصیفی به منظور تعیین وضعیت ایمنی عوامل مختلف، هم چنین آزمون های یو- من ویتنی، کروسکال والیس، و فریدمن به منظور بررسی و مقایسه وضعیت ایمنی در مدارس دخترانه و پسرانه و تفاوت مناطق مختلف شهر تهران و هم چنین تفاوت مؤلفه های مختلف ایمنی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 11  در سطح معنا داری 05/0 مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین وضعیت ایمنی مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معنا داری وجود ندارد (05/0 < P). هم چنین نشان داده شد که مناطق مختلف آموزش و پرورش در وضعیت ایمنی مدارس خود تفاوت معنا داری دارند (05/0 >P ). با این حال، تفاوت معناداری بین مؤلفه های مختلف ایمنی در مدارس مورد مطالعه گزارش نشد (05/0<P ). با توجه به نتایج پژوهش و ادبیات تحقیق راهکارهای لازم به منظور برطرف کردن موارد خطرساز اماکن و تجهیزات ورزشی مدارس ارائه گردید.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Safety standards of spaces and sport equipments in girls and boys’ school at different districts of Tehran: providing suitable strategies to eliminate probable problems

نویسندگان [English]

  • Alirezā Fārsi 1
  • Seyed Hojjat Zamāni Sāni 2
  • Zahrā Fathi Rezāie 2
1 (PhD), Shahid Beheshti University
2 PhD Candidate at Physical Education, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The purpose of present study was to investigate and compare safety standards of spaces and sport equipments in girls and boys’ schools at different districts of Tehran and to provide strategies to eliminate probable problems. This study was a descriptive survey. The statistical population included all sport spaces of Schools in educational districts of Tehran. 289 schools were selected as the statistical sample of this study from four educational districts of Tehran (districts of 1, 4, 11, 18) using multistage systematic sampling method. The required standards were collected using researcher-made checklists. 5 components in the safety conditions including inside field and surfaces, privacy and lines, design and dimensions, facilities and coverage and equipments were studied. To determine the safety status of different factors, descriptive statistics was used. Also, U-Mann-Whitney, Kruskal Wallis and Friedman tests were used for comparison of safety conditions of girls and boys’ schools at different educational districts in Tehran and comparison of different components of safety, using statistical software SPSS 11. No significant differences were shown between girls and boys’ schools according to safety conditions (P> 0.05). However, there were significant differences among different educational districts in Tehran, according to safety conditions of schools (P< 0.05), and no significant difference was reported among the various components of safety (P> 0.05). Using findings of this research and related literature, necessary solutions were presented in order to eliminate risk cases. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • safety
  • Standard
  • Sport Places
  • Sport Equipments
  • Girls and Boys’ Schools