نگاهی نو به فلسفه و روش آموزش بزرگ سالان در دیدگاه پائولو فریره

نویسندگان

1 دکتری فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تهران

2 استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف مقالة حاضر معرفی فلسفه و روش «آگاه سازی انتقادی» در آموزش بزرگ سالان و تحلیل اجتماعی ـ انتقادی است. مروری بر برخی از مقالات پژوهشی که در داخل کشور دربارة دیدگاه تربیتی فریره تحریر شده حاکی از آن است که گرچه برخی از مضامین تربیتی و اجتماعی او در جامعة ما آشناست و تا حدی در مقالات مختلف به آن پرداخته شده است، اما کمتر به شکل یک نظام فکری ـ معرفتی منسجم مورد بررسی قرار گرفته است. در راستای هدف فوق خاستگاه های فکری ـ معرفتی فریره بر حول چهار محور عمده فلسفه هگل، دیدگاه انتقادی مکتب فرانکفورت، ساختارگرایی گلدمن و اندیشه ویگوتسکی تبیین شده است. علاوه بر آن مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی او نیز در چهارچوب هرمنوتیک انتقادی و رئالیسم انتقادی مورد بررسی قرار گرفته است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A new look into philosophy and method of adult education in Freire’s views

نویسندگان [English]

  • Malihe Raji 1
  • Khosrow Bāgheri 2
  • Shāhin Irvāni 3
  • Zahrā Sabāghiyān 4
1 (PhD), Research Institute for Education
2 (PhD), University of Tehran
3 (PhD), University of Tehran
4 (PhD), Shahid Beheshti University
چکیده [English]

This paper introduces the philosophy and method of critical conscientization in adult education and critical social analysis. An overview of some Iranian research papers on Freire’s views on education suggests that although some of his educational and social themes are familiar in our society and they have been discussed in different papers, however, they have not been considered as a coherent epistemologic - intellectual system.
In line with this objective, the intellectual origins of  Freire’s views have been explained based on Hegel’s philosophy, Frankfurt School critical theory, Goldman’s structuralism, and Vygotsky’s theory. In addition, his epistemological and ontological foundations have been studied in the context of critical hermeneutic and critical realism.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Conscientization
  • Master- Slave Dialectic
  • Subject- Object Relation
  • Critical Social Analysis