مقایسه بهداشت محیط مدارس با رویکرد ارتقای سطح آموزش ملی در مدارس ابتدایی دخترانة دارای مربی و فاقد مربی بهداشت

نویسنده

استاد دانشکده شهید شرافت فرهنگیان

چکیده

سلامتی کودکان یکی از اساسی ترین هدف فعالیت های بسیاری از سازمان های بین المللی است. بررسی محیطی بهداشت مدارس و تأثیر حضور مربیان بهداشت در مدارس ابتدایی، موضوع مهمی است که در جهت اعتلای اهداف آموزشی سهم بسیار بزرگی را به خود اختصاص می دهد. این پژوهش یک مطالعة توصیفی از نوع تحلیلی است. نمونه ها از بین 10511 مدرسه ابتدایی دخترانه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای ساده انتخاب شده است. تعداد نمونه ها شامل 200 مدرسه ابتدایی دخترانه در سطح کشور ، از 30 استان ، و براساس آمار وزارت آموزش و پرورش و به روش تصادفی خوشه ای ساده انتخاب شده است . نمونه شامل 100 مدرسة دارای مربی بهداشت و 100 مدرسة فاقد مربی بهداشت بوده است . گرد آوری اطلاعات به روش مشاهدة مستقیمِ محقق و یا عوامل اجرایی آموزش داده شده توسط خود محقق در حضور عوامل مدیریتی مدرسه و با استفاده از فرم فهرست کنترل می باشد که دارای 30 سئوال در 10 قسمت مختلف بوده است. روش آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل و آزمون سوال ها در این پژوهش، محاسبة مجذور خی و آزمون تفاوت نسبت بوده است. بر اساس داده های پژوهش بین وضعیت بهداشت محیط مدارس و حضور یا عدم حضور مربی بهداشت در 19 مورد از متغیر های بهداشت محیطی اختلاف آماری معنا داری مشاهده شد بر اساس نتایج بیان شده، حضور مربیان بهداشت در مدارس منجر به بهبود وضعیت بهداشت محیطی مدارس خواهد شد. هر چند ایجاد چنین شرایطی موضوعی چند بعدی بوده و عوامل و متغیرهای مختلفی علاوه بر حضور یا عدم حضور مربی بهداشت می تواند بر آن تأثیرگذار باشد. بررسی همه جانبه این عوامل می تواند معیارهای روشن تری برای طراحی برنامه های آموزشی کودکان فراهم سازد و راه کارهایی جهت استفادة بهینه از منابع ( نیروی انسانی ، بودجه ، زمان ) برای سطح آگاهی و عملکرد بهداشتی کودکان در مدارس ارایه دهد و مسئولیت آموزش این مطالب را نیز به عهدة مربیان بهداشت گذاشت.  کلید واژه ها: ، ، ، 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of enviromental health at girl schools having or not having school nurses with an approach to improving the national education level

نویسنده [English]

  • Akram Hāfezi
(PhD),Teacher Training of Shahid Sherafat College, Tehran
چکیده [English]

Children’s health has been one of the essential aims of the activities of lots of international organizations. The environmental investigation of health condition of schools and the impact of health nurses in elementary schools have been important issues that play a very important role in promoting educational objectives. It was a survey research. The sample included 200 Iranian girl elementary schools that were selected from 10,511 girl primary schools, using a random sampling method. 100 schools which had health nurses were considered as experimental group, while 100 other schools which did not have health nurses were considered as a control group. Data was gathered using direct observation and control list form which included 30 questions in 10 different situations. Then, they were analyzed using the Chi Square method. The results indicated that there is a significant difference between schools based on presence or absence of health nurses in 19 out of 30 variables of environmental health. So, the presence of health nurses in schools will lead in the improvement of schools’ environmental health.  Although providing such conditions is a multi-dimentional issue and different factors and variables in addition to presence or absence of health nurses could affect it, the overall investigation of these factors could provide clear criteria for designing children’s educational program and strategies for optimum use of resources (human resources, budget, time) to promote the level of awareness and health performance of children at schools.  As a strategy, we could insert the required health materials in elementary school textbooks, with health nurses responsible for teaching them, while using one health nurse in more than one school.  

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Nurse
  • Elementary schools
  • environmental health
  • National Education