آزمون الگوی شناختی - اجتماعی رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه شهر ارومیه

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد روان‏شناسی تربیتی

چکیده

در چند سال اخیر مدل شناختی - اجتماعی در تلاش برای تبیین عوامل شکل دهندة رضایت شغلی بوده و در این راستا، توجه پژوهشی قابل توجهی را برای درک ابعاد مختلف این متغیر به خود اختصاص داده است. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی روایی الگوی شناختی- اجتماعی رضایت شغلی جامعة معلمان مقطع متوسطة شهر ارومیه بود. برای رسیدن به این مهم از بین این جامعه 382 نفر به شکل تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. از این تعداد 194 نفر زن و 188 نفر مرد بودند. آزمون های رضایت شغلی، عاطفة مثبت، حمایت از رسیدن به هدف، خودکارآمدی، شرایط کار و پیشروی اهداف که هر کدام چند سنجه را دربرمی گرفتند، اجرا شدند. داده ها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که داده های به دست آمده برازش مناسبی با الگوی نظری شناختی- اجتماعی داشته و این الگو در نمونه اخیر مدلی رواست. شاخص مربوط به نسبت مجذور خی به درجه آزادی کمتر از عدد 3 است که مقدار مناسبی بوده و نشان می دهد ساختار کوواریانس یافته ها با مدل نظری مطابقت دارد. شاخص  RMSEA نیز برابر 07/0 بود که مقداری مناسب به شمار می آید. سایر شاخص های برازش هم نشان دادند که داده های حاصل از مطالعة تجربی برازش مناسبی با مدل نظری رضایت شغلی دارند. علاوه بر این مسیر علّی بین تمام مؤلفه ها معنادار بوده و همگی بر هم تأثیر مثبت می گذارند. بررسی ضرایب مسیر حاکی از این بود که متغیر برون زای عاطفة مثبت بالاترین تأثیر را بر خودکارآمدی و حمایت از رسیدن به هدف و سپس بر رضایت شغلی دارد. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که الگوی شناختی- اجتماعی رضایت شغلی الگوی تبیینی مناسبی برای رضایت معلمان ایرانی به شمار می رود و می توان از آن، جهت پیش بینی رضایت شغلی و تدوین برنامه های ارتقای بهزیستی، روان شناختی و رفاهی معلمان بهره گرفت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Test of a Social Cognitive Model of Job Satisfaction in Urmia Secondary School Teachers

نویسندگان [English]

  • Farzāneh Mikā’ili Mani’ee 1
  • Mojtabā Ashuri 2
  • Mohammad Hasani 1
1 (PhD), Urmia University
2 MA at Educational Psychology
چکیده [English]

In recent years, Social Cognitive Theory (SCT) seeks to explain the factors that shape job satisfaction. Relatedly, SCT has received a good deal of empirical attention as a framework for understanding various aspects of job satisfaction. So, this study tried to assess the validity of job satisfaction socio-cognitive model for the secondary school teachers of Urmia city. In order to do this, 382 school teachers of the mentioned population were selected through multistage random sampling procedure, which included 194 female and 188 male teachers. The tests including job satisfaction, goal attainment support, self-efficiency, work condition and goal progress were taken, each of which included some measures. The data were analyzed through structural equation modeling method. The results showed that the obtained data fit well with the theoretical socio-cognitive model, and the model in the recent sample is a valid one. The index related to the ratio of chi-square to degree of freedom is less than 3 (χ2/df<3) which is a good value and indicates that the covariance structure of findings is consistent with the proposed theoretical model. Another index is RMSEA which is equal to 0.07 and is considered as a good value. Other fit indexes also showed that the data obtained from experimental study fit well with the theoretical job satisfaction model. Furthermore, the casual path between all components was significant and they all had positive impact on one another. The analysis of path coefficients suggested that the positive sentiment exogenous variable has the highest effect on self-efficiency and goal attainment support and then on job satisfaction. Accordingly, it was concluded that a job satisfaction socio-cognitive model is an appropriate explanatory model for Iranian teachers’ satisfaction and it can be applied to predict job satisfaction and to develop programs to promote teachers’ psychological well-being and welfare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Cognitive Model
  • Job Satisfaction
  • Teachers