صلاحیت های حرفه ای مطلوب دانشجو معلمان دورة آموزش ابتدایی

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه usm مالزی

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی وضعیت مطلوب صلاحیت های حرفه ای دانشجو معلمان دوره آموزش ابتدایی ایران و به منظور پاسخگویی به سؤال های زیر انجام شد.  1. صلاحیت های حرفه ای مطلوب دانشجومعلمان دورة آموزش ابتدایی ایران چیست؟ 2. صلاحیت های حرفه ای معتبر دانشجومعلمان دورة آموزش ابتدایی از دیدگاه صاحب نظران و اساتید مراکز تربیت معلم کدام است ؟ به منظور پاسخگویی به سؤال ها در وضعیت مطلوب، اسناد و مدارک و گزارش های پژوهشی معتبر داخلی و خارجی مطالعه شد. همچنین وضعیت سه کشور توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفت . سپس بر طبق داده های حاصل از اسناد و مدارک و مستندات علمی پرسش نامة مربوط به صلاحیت های حرفة معلمی تهیه و پس از تعیین اعتبار و پایایی آن بین 130 نفر از اساتید مراکز تربیت معلم به منظور اعتبار سنجی توزیع شد. یافته ها نشان می دهد که : 1. با توجه به باور این مطلب که افزایش عملکرد دانش آموزان در گرو تربیت معلم مؤثر است، بسیاری از صاحب نظران، کیفیت بخشی به برنامة درسی تربیت معلم را به عنوان هدف کلی مطرح کرده اند. 2. به منظور دستیابی به هدف کیفیت بخشی در برنامة درسی تربیت معلم ، صلاحیت ها و شایستگی هایی برای دانشجو- معلمان در نظر گرفته شده است . در تعریف این صلاحیت ها دو راهبرد اصلی توازن و تلفیق میان تئوری و عمل مورد توافق اندیشمندان و صاحب نظران بوده است . بر اساس این باور و با توجه به مطالعات انجام شده در این زمینه، این صلاحیت ها در سه بخش صلاحیت های شناختی و مهارتی، نگرشی و رفتاری و مدیریتی به صورت تلفیقی طبقه بندی و به اجزا تقسیم بندی شد . در مجموع تمامی موارد مربوط به هر یک از صلاحیت ها در سطح بالاتر از میانگین مورد تأیید قرار گرفته است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The desired professional qualifications of primary school trainee teachers

نویسنده [English]

  • Azam Mollaeenezhad
(PhD Candidate), University of Sains Malaysia
چکیده [English]

The aim of this study was identifying the desired professional qualifications of Iran’s primary school trainee teachers and also answering the following questions:
What are the desired professional qualifications of Iran’s primary school trainee teachers?
What are the professional qualifications of Iran’s primary school trainee teachers according to authorities and instructors of trainee teacher centers’ views?
To answer these questions, the valid documents within Iran and valid internet sites related to this topic was searched and identified. Also, the status of three developed countries on this topic was investigated. Then, based on data, collected from the above mentioned scientific documents, the questionnaire related to teachers’ professional qualifications was developed. After determining its validity and reliability, it was distributed among 130 instructors of trainee teacher centers. Findings showed that:
Considering the fact that increasing the students’ performance depends on effective teacher training, lots of authorities brought up qualifying the teacher training curriculum as the general objective. 
To achieve the above-mentioned goal, some qualifications have been considered for trainee teachers. To define these qualifications, authorities had consensus on two main strategies of balance and integration of theory and practice. Based on this belief and considering the studies on this topic, these qualifications have been classified in three main parts of cognitive and skill, affective and behavioural and management. In sum, all cases related to each of these qualifications has been confirmed in a level higher than average.

Kwy Words: , ,   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher Training
  • Professional Qualifications of Trainee Teachers
  • Primary School Level