بررسی تأثیر الگوی بدیعه پردازی بر میزان دانش، مهارت و نگرش دانش آموزان سال اول متوسطه در درس مهارت های زندگی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 کارشناس مشاور اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان،

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر الگوی بدیعه پردازی بر میزان دانش، مهارت و نگرش درس مهارت های زندگی دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهر سنندج بوده است. روش تحقیق در این مطالعه نیمه آزمایشی  از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیة دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهر سنندج درسال تحصیلی 90- 1389 می باشد و حجم نمونه متشکل از 60 نفر دانش آموز دختر سال اول متوسطه است که 30 نفر آن ها گروه آزمایش و 30 نفر گروه گواه بوده است و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری به کار رفته در پژوهش شامل آزمون هوش ریون، آزمون پیشرفت تحصیلی (دانشی و مهارتی و پرسش نامة نگرش سنج) محقق ساخته بر اساس مطالب درس مهارت های زندگی دوره متوسطه بوده است. در ابتدا از هر دو گروه آزمایش و گواه، پیش آزمون پیشرفت تحصیلی به عمل آمد، سپس متغیر آزمایشی (مهارت های زندگی به روش بدیعه پردازی) در12جلسه به گروه آزمایش آموزش داده شد و در پایان، پس آزمون بر روی هر دو گروه انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و در بخش استنباطی از تحلیل کوواریانس استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان پیشرفت تحصیلی درس مهارت های زندگی گروه آزمایشی که با شیوة بدیعه پردازی آموزش دیده بودند نسبت به گروه گواه که به روش سنتی آموزش داده شدند بیشتر و تفاوت بین میانگین های آن ها معنادار است. همچنین در بررسی تأثیر روش تدریس بدیعه پردازی بر میزان دانش ها، مهارت ها و نگرش های کسب شده دانش آموزان نیز، نتایج نشان داد که تدریس مهارت های زندگی به روش بدیعه پردازی بر نگرش ها و دانش ها و مهارت های دانش آموزان تأثیر مثبت دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of synectics teaching method on- Knowledge Skills Attidue 1th high school students in life skills lessen

نویسندگان [English]

  • Gholam Ali Ahmadi 1
  • AliReza Assareh 1
  • Showbo Abdolmaleki 2
1 (phdD), Shahid Rajaee Teacher Training University
2 MA at Curriculum Development Shahid Rajaee Teacher Training University
چکیده [English]

The purpose of this study was the effect of synectics teaching method on academic achievement in life skills lesson 1th high school girl students in Sannandaj city. Research methods in this study were quasi experimental type of pre-test and post-test with control group. The target population of this study was in Sanandaj city, high school girl 1th grade student in 2010/2011. The sample was consisted of 60 high school girl students (30 experimental and 30 control group) has been selected by multi-stage random. Measurment tools of this study was academic achievement test researcher made (knowledges- skills and Attidues) based on, 1th high school life skills lesson. first both experimental and control group took pre-test and then, during 12 sessions experimental group trained synectics teaching method life skills, next the post- test was taken for two groups. For data analysis, we used of descriptive statistics (mean, SD and inferential(Ancova). Synectics teaching method in comparison to control group had   more impact on knowledge, skills acquisition and approaches by the students who trained by this method than others. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synectics teaching method
  • academic achievement
  • life skills lesson