تأثیر یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران،

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی در پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی و اضطراب امتحان در دانش آموزان پسر سال اول دورة راهنمایی تحصیلی مدارس سما در شهر تهران بود. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، نمونه ای متشکل از چهار کلاس (دو کلاس گروه آزمایشی، دو کلاس گروه گواه) انتخاب شد. روش یادگیری مشارکتی برای گروه های آزمایشی و روش تدریس متداول برای گروه های کنترل به کار گرفته شد. معلومات قبلی دانش آموزان در زمینه علوم تجربی با استفاده از مقیاس محقق ساخته پیشرفت تحصیلی علوم تجربی مورد ارزیابی قرار گرفت. پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پس از اجرای روش های تدریس نیز با همین مقیاس تعیین شد و میزان اضطراب امتحان دانش آموزان نیز با استفاده از پرسش نامه اضطراب امتحان TAI (ابوالقاسمی و همکاران، 1375: 74-61) اندازه گیری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل کواریانس چند متغیره  MANCOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از تأثیر قابل توجه یادگیری مشارکتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم تجربی و کاهش اضطراب امتحان در گروه آزمایشی بود. این نتیجه نشان دهنده موفقیت یادگیری مشارکتی در مقابل روش تدریس متداول است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of cooperative learning on students’ science academic achievement, and test anxiety

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rezā Kerāmati 1
  • Abozar Heydari Rafa’t 2
  • Ali Enāyati Novinfar 3
  • Akbar Hedāyati 4
1 (PhD), University of Tehran
2 MA at Educational Planning, University of Tehran
3 MA at Educational Research, University of Tehran
4 MA at Educational Planning, University of Tehran
چکیده [English]

The main goal of this study was investigating the effect of cooperative learning on Samā guidance school first grade male students’ science academic achievement and test anxiety in the city of Tehran. For this purpose, a sample consisting of four classes (two classes as experimental group, two classes as control group) were selected using multi-stage random sampling method. Cooperative learning method for experimental group and conventional teaching method for the control group were used. Previous science knowledge of students was evaluated using a researcher-made scale of experimental sciences. After the implementation of teaching methods, academic achievement of students was determined using the same scale. Also, the rate of students’ test anxiety were measured, using test anxiety questionnaire TAI (Abolghasemi & Associates, 1375: 74-61). Data were analyzed, using multivariate analysis of covariance (MANCOVA). The results revealed a significant effect of cooperative learning on students’ science academic achievement and reducing test anxiety in the experimental group than control group. This result indicated the success of cooperative learning versus conventional teaching methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative learning
  • academic achievement
  • Science
  • test anxiety