بررسی مسائل حرفه ای ادراک شده از سوی معلمان با سوابق خدمتی متفاوت در نظام آموزشی ایران

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی مسائل حرفه ای معلمان است و روش اجرای آن، روش توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان (دبیران) مدارس راهنمایی سراسر کشور است و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است. در ابتدا، استان های کشور بر اساس شاخص های پراکندگی جغرافیایی و پوشش تحصیلی دسته بندی شدند سپس از میان هر گروه از استان ها، یک استان به طور تصادفی انتخاب شد. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز این پژوهش، از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. روایی پرسش نامه، به روش روایی محتوا و اعتبار پرسش نامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ تعیین شده است. بر اساس یافته های پژوهش، مسائل حرفه ای معلمان، که کلیة نمونه های پژوهش به میزانی متفاوت با آنها مواجه بوده اند، به ترتیب از زیاد به کم عبارتند از استفاده از مواد و تجهیزات کمک آموزشی، کاربرد روش ها و فنون تدریس، ارتباط با دانش آموزان، آشنایی با مدرسه و روابط کاری، سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، اصلاح و بهبود موقعیت یادگیری و بالاخره مدیریت کلاس درس. به این ترتیب، معلوم شد که بیشترین مشکل معلمان در خصوص استفاده از مواد و تجهیزات کمک آموزشی، و کمترین آن در مورد مدیریت کلاس درس است. نتیجه این که لازم است سیاستگذاران نظام آموزشی در طراحی و تدوین برنامه های آموزش پیش از خدمت و تربیت معلم و نیز آموزش ضمن خدمت بر آموزش موضوعاتی که معلمان مشکل بیشتری را در آن زمینه اظهار داشته اند و عمدتاً ا ز نوع مسائل حرفه ای است؛ تأکید وی‍ژه داشته باشند .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of professional problems perceived by teachers of different teaching experiences in Iran’s education system

نویسنده [English]

  • Monireh rezāyi
Research Institute for Education (Ministry of Education), Tehran, Iran
چکیده [English]

The objective of the present study was to identify teachers’ problems at work. The research followed a descriptive method. The research sample were chosen among guidance school teachers in Iran, using a multi-stratified cluster sampling method. At first, provinces were classified into groups. Then, one province was selected randomly from each group. A questionnaire was administered to gather the data needed after approving its content validity. Moreover, the reliability of the instrument was estimated based on Cronbach Alpha procedure. The results showed that teachers’ problems from the most to least faced ones were as follows: use of instructional aids and materials, application of different methods and approaches, teacher-student interaction, familiarity with school and work affairs, assessment and evaluation of students’ academic achievement, repair and improvement of learning situation and classroom management. Hence, the problem which most of the teachers faced, was the use of instructional aids and materials, but the least-faced problem was classroom management. So, the policy makers of education system should have particular emphasis on designation and development of pre-service, and in-service teacher training of those issues that teachers had the most problem with them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived Problems at Work
  • Guidance School Teachers
  • Teaching Experience