تحلیل محتوای کتاب های درسی دورۀ آموزش ابتدایی براساس مؤلفه های شادکامی

نویسندگان

1 دکترای برنامه ریزی آموزشی، دانشیار دانشگاه مازندران، دانشگاه مازندران،

2 دکترای روانشناسی تربیتی، استادیار دانشگاه مازندران، دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه مازندران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تحلیل محتوای کتاب های درسی دورة آموزش ابتدایی براساس مؤلفه های شادکامی از قبیل عاطفة مثبت و رضایت از زندگی است. جامعة آماری، همة کتاب های دوره ابتدایی؛ شامل 36 جلد کتاب در سال تحصیلی 1390-1389 در هشت عنوان فارسی (بخوانیم)، فارسی (بنویسیم)، علوم، هدیه های آسمانی، هدیه های آسمانی (کتاب کار)، قرآن، ریاضی و تعلیمات اجتماعی و نمونه آماری آن، هفت عنوان فارسی (بخوانیم)، فارسی (بنویسیم)، علوم، هدیه های آسمانی، هدیه های آسمانی (کتاب کار)، قرآن و تعلیمات اجتماعی را شامل می شود. چارچوب نظری این بررسی، دیدگاه نظری آرگایل، مارتین و لو و مؤلفه های مربوطه بوده است. روش تحلیل محتوای پژوهش حاضر، آنتروپی شانون بوده و واحد تحلیل نیز صفحات (متن، پرسش ها، تمرین ها وتصاویر) بوده است. علاوه بر این، برای تکمیل اطلاعات از روش کیفی جمع آوری اطلاعات یعنی مصاحبه با دانش آموزان، استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که در کتاب ها به مؤلفة عاطفة مثبت بیش از مؤلفة رضایت از زندگی توجه شده است. ضمن این که هر یک از شاخص های مؤلفه های مذکور به صورت متوازن مورد توجه قرار نگرفته است و کتب درسی به یک نسبت مؤلفه های شادکامی را تحت پوشش قرار نداده اند. همچنین نتایج حاصل از مصاحبه نشان می دهد که دانش آموزان از محتوای کتاب های درسی(مقوله های ارزشی، ساختاری، عاطفی و علایق) احساس لذت و رضایت داشتند. با این حال؛ از بین کتاب های مذکور کتابِ «بخوانیم» بیش از سایر کتب درسی باعث شادکامی دانش آموزان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of elementary education textbooks based on happiness components

نویسندگان [English]

  • Ebrāhim sālehi Omrān 1
  • Soheilā Hāshemi 2
  • Mansureh Irān Neghād 3
1 (PhD), University of Māzandaran
2 (Phd), University of Māzandaran
3 MA at Educational Planning
چکیده [English]

The main purpose of this study was to analyze the content of elementary education textbooks based on happiness components including positive emotion and life satisfaction. The research population included  all of the elementary education textbooks, consisting of 37 textbooks in academic year 1389-1390 on eight topics, including Farsi (Let’s Read), Farsi (Let’s Write), science, Heaven Gifts, Heaven Gifts (homework), Koran, math and social education. The research sample included textbooks on seven topics Farsi (Let’s Read), Farsi (Let’s Write), science, Heaven Gifts, Heaven Gifts(homework), Koran, and social education. The theoretical framework of the study has been Argile, Martin & Lu theoretical viewpoint and related components. The content analysis method of present study was Shannon Entropy Method and unit of analysis was pages (of text, questions, practices and pictures). Furthermore, for completing information, qualitative method of data collection i.e., interview with students has also been used. The results showed that positive emotion component has been considered more than satisfaction component. Meanwhile, each of the indexes of mentioned components was not considered in a balanced way and textbooks have not covered the components of happiness with the same proportion. Also, the results of interview showed that students are satisfied and happy with the content of textbooks (value, structural, emotional and interest categories). However, students felt more happy with Farsi (Let’s Read) textbook than other textbooks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • content analysis
  • Textbooks
  • Elementary Education
  • Happiness