اعتبار بخشی راهنمای برنامه درسی آموزش آداب و مهارت های زندگی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی

2 دانشجوی دکترای برنامه‌‏ریزی درسی

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی میزان اعتبار علمی برنامه درسی آموزش آداب و مهارت های زندگی از دیدگاه صاحب نظران انجام شده است.  نمونة آماری شامل 55 نفر متخصصان حوزه های مرتبط می باشد و اطلاعات لازم با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه و تحلیل مباحث جلسات نقد و بررسی راهنمای برنامه لازم جمع آوری شده است. نتایج این پژوهش حاکی از ضرورت بازنگری در تعریف ارائه شده از آداب و مهارت های زندگی ، مبانی نظری حاکم بر اصول برنامه ، رویکرد حاکم بر برنامه ، توجه به تفاوت های جنسیتی در برنامه و همچنین رعایت یک نقشة مفهومی مناسب برای سطوح ابتدایی تا متوسطه، تعیین درس های حامل ، توجه ویژه به صلاحیت های حرفه ای معلمان و الزامات اجرایی برنامه است. نکته حائز اهمیت این که متخصصان تأکید فراوانی بر غنی سازی برنامه های درسی مستقل و تلفیقی از نظر حوزه یادگیری آموزش آداب و مهارت های زندگی برای دانش آموزان داشتند. از جمله ویژگی های خاص و بومی این برنامه آن که علاوه بر مهارت های زندگی که در نظام های آموزشی دنیا مطرح است ، بحث آداب زندگی نیز با آن همراه شده است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validating the curriculum guide to “life skills and manners” education curriculum

نویسندگان [English]

  • Mahmood Owhadi 1
  • Hasan Mazāheri 2
1 MA at Educational Psychology
2 PhD Candidate at Curriculum Studies
چکیده [English]

Life skills and manners is a course planned along with other courses to familiarize students with socio-religious instructions as well as acquiring skills related to personal development, interpersonal and social relations, and the way to face everyday life challenges. The present research on the validating the curriculum guide of the course entitled “Life Skills and Manners” has been done to examine the extent of validity of this curriculum from the viewpoint of  experts, with six special purposes and eight research questions based on the research done in this domain and the opinions of fourty-four experts in other related domains. Using evaluative method and two instruments (questionnaire and interview) as well as the output of the review and evaluation session, this research has succeeded in producing some useful information. The result of this research indicated the necessity to review the definition presented for “life skills and manners” and also the rationale and approach of the curriculum, the need to consider the gender differences, professional qualifications of teachers, and practical requirements in developing the curriculum, the importance of implementing a suitable concept map for elementary to high school education, and determining relevant lessons. It should be noted that the experts emphasized on enriching the separate and integrated curricula on the domain of learning “life skills and manners”. Among special and native qualities of this curriculum is the addition of “life manners” to the “life skills” existed in the world’s other educational systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum Guide
  • Life Skills and Manners
  • Validating