ارزشیابی برون داد برنامۀ آموزش قرآن پایۀ پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 89-1388

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد

2 پژوهشگر و کارشناس ارشد دانشگاه شاهد،

3 استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبایی

4 پژوهشگر و کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی برون داد برنامه آموزش قرآن پایة پنجم ابتدایی در سال تحصیلی (89-1388) انجام شده است. داده های لازم شامل نمرات حاصل از آزمون های صحت و سرعت روخوانی درس آموزش قرآن کتاب درسی و قرآن کریم و نظرات دانش آموزان درخصوص میزان علاقة آن ها به قرآن می باشد. برای گردآوری داده ها از آزمون شفاهی پیشرفت تحصیلی، برای سنجش تواناییِ صحتِ روخوانی و سنجشِ سرعتِ روخوانی از کتاب آموزش قرآن کلاس پنجم دبستان و متن کامل قرآن کریم و نیز پرسش نامة سنجش نگرش و علاقه آن ها به قرآن استفاده شده است. داده های گردآوری شده، با استفاده از انواع روش های آمار توصیفی (شمارش پاسخ سؤالات، درصد، فراوانی، میانگین، انحراف معیار، جدول و نمودار) و آمار استنباطی (آزمون های آنالیز واریانس یک سویه، تعقیبی، T و خی دو با توجه به نوع داده ها تجزیه و تحلیل شده است. به طور کلی، یافته های تحقیق نشان داده که دانش آموزان پایة پنجم ابتدایی در حد متوسط قرآن را صحیح می خوانند که اگرچه این وضعیت قابل قبول است لکن مطلوب نیست و با توجه به ماهیت نظام تربیتی کشور لازم است در این زمینه برنامه ریزی های دقیق تری صورت گیرد. این وضعیت در مؤلفة سرعت مناسب نیست به طوری که نتایج تحقیق نشان می دهد سرعت خواندن قرآن در دانش آموزان پنجم ابتدایی پایین است. یکی دیگر از یافته های تحقیق این است که توانایی دانش آموزان در صحت قرائت آیات مصحف شریف نسبت به آیات کتاب درسی خود در پایة پنجم ابتدایی ضعیف تر بوده است. در این خصوص لازم است استفاده بیشتری از کتاب قرآن در کنار کتاب درسی در مدارس صورت گیرد. نکتة جالب این که اگرچه صحت و سرعت خواندن قرآن در دانش آموزان پایة پنجم ابتدایی، چندان مطلوب نیست اما آنان به قرآن علاقه مند هستند. یافته های حاصل از پرسش نامة نگرش سنج نشان داد نگرش دانش آموزان براساس میزان موافقت آنان با گزینه های پرسش نامه، عموماً مثبت بوده است. بنابراین لازم است برنامه ریزان و دست اندرکاران برنامة درسی قرآن، از این فرصت مناسب نهایت بهره برداری را به عمل آورند و ضعف های موجود را برطرف کنند. یافتة عمدة دیگر این تحقیق آن است که دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی بهتر از پسران قرآن را قرائت می کنند. به طور کلی برونداد برنامة آموزش قرآن در پایة پنجم ابتدایی قابل قبول است اما مطلوب نیست. لازم است برنامه ریزان و دست اندرکاران امر، نسبت به این موضوع با حساسیت ویژه ای عمل نمایند. براساس یافته های تحقیق، در پایان مقاله پیشنهادهای کاربردی جهت بهبود توانمندی های دانش آموزان در صحت و سرعت خواندن قرآن ارائه شده است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the output of primary school fifth grade Koran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Mirzā Mohammadi 1
  • Abdollāh Afshār 2
  • Rasul Shāhrezāyi 3
  • Mohtaram Ghobādi 4
1 (PhD), Shāhed University
2 Researcher at Shāhed University
3 (PhD), Allāme Tabātabāyi University
4 Researcher at Allāme Tabātabāyi University
چکیده [English]

The aim of this research was evaluation of the output of primary school fifth grade Koran curriculum at the academic year of 1388-1389. The data included test scores on accuracy and speed of reading Koran and textbook of Koran education and also the viewpoints of students about their interest in the holy Koran. Data was collected using oral test of academic achievement and interest and attitude assessment questionnaire. The materials consisted of primary school fifth grade textbook of Koran education and the also the holy Koran. The data was analyzed using a variety of descriptive statistical methods (enumeration questions, percentage, frequency, mean, standard deviation, tables and graphs) and inferential statistics (one-way ANOVA, post hoc, and Chi-square test) depending on the type of data. In general, research has shown that primary school fifth grade students correctly read the Koran on average level. Although this result is acceptable, however it is not desirable. Given the nature of the education system, Koran education needs more careful planning. Also, the result showed that primary school fifth grade students could not read Koran with appropriate speed, as they read Koranic texts with rather low speed. Another finding of this study was that the accuracy of students’ ability in reading verses of the holy Koran was weaker than Koran education textbooks. So, it is necessary to use Koran more along with school textbooks. An interesting point is that although the accuracy and speed of Koran reading of primary school fifth grade students is not desirable, but they are interested in the Koran. Findings of attitude questionnaire showed that generally students’ attitudes have been positive. Therefore, Koran curriculum planners and practitioners should properly take advantage of this opportunity to take action to eliminate existing weaknesses. Another major finding of this study was that primary school fifth grade girls are better than boys in Koran reading. Overall, the outcome of primary school fifth grade Koran curriculum is acceptable, but not desirable. It is necessary for the planners and practitioners to act with sensitivity about this subject. Based on the research findings, some applied suggestions have been presented to improve students’ accuracy and speed in Koran reading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Output
  • Quran Curriculum
  • Primary School Fifth Grade