دو زبانگی و رابطۀ آن با مهارت های تفکر انتقادی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه پیام نور همدان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش مقایسة مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان دو زبانه و یک زبانه بوده است. روش پژوهش علّی- مقایسه ای است و جامعة آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان دو زبانه و یک زبانه دورة راهنمایی تحصیلی شهرکرمانشاه در سال تحصیلی89-88 تشکیل داده اند. نمونه ای به حجم 381 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و از پرسش نامة مهارت های تفکر انتقادی فرم ب کالیفرنیا به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی،آزمون t درگروه های مستقل، t هتلینگ و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که میانگین مهارت های تفکر انتقادی دانش آموزان مورد مطالعه93/6 از 34 و درسطح ضعیفی قرار دارد. بین میانگین تفکر انتقادی دانش آموزان دو زبانه و یک زبانه تفاوت معنا داری وجود دارد و میانگین تفکر انتقادی دانش آموزان دوزبانه، هم در مهارت کلی تفکر انتقادی و هم در برخی خرده مهارت های تشکیل دهندة آن، بالاتر از دانش آموزان یک زبانه است. نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره حاکی از معناداری رگرسیون بوده و متغیرهای زبان و جنسیت دانش آموز به ترتیب بیشترین سهم را در تبیین متغیر ملاک داشته است. براساس یافته های این پژوهش می توان گفت که دو زبانگی نه فقط تهدید نیست، بلکه در صورت توجه مناسب و به موقع به زبان مادری، می تواند به تقویت دیگر مهارت های شناختی و از جمله مهارت های تفکر انتقادی منجر شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between biligualism and critical thinking skills

نویسندگان [English]

  • Yahyā Maroofi 1
  • Esmāeel Mohammadi Niyā 2
1 (PhD), Bu-Ali Sinā University, Hamedān
2 MA at Philosophy of Education, Payāme Noor University (Hamedān Branch)
چکیده [English]

The main aim of this study was comparing critical thinking skills of bilingual students with monolingual ones. The research method was causal-comparative. The statistical population consisted of all guidance school bilingual and monolingual students of  Kermanshah city. Using cluster random sampling method, about 381 students were selected as research sample. Research instrument was Californian Critical Thinking B  Form Questionnaire. Data were analyzed Using descriptive statistic indexes and inferential statistic tests such as independent sample t-test and multiple regressions. Findings showed that critical thinking skills mean is low (6.93 of 34) and there were significant differences between critical thinking skills of bilingual and monolingual students. Also, bilingual students’ critical thinking skills were more than monolingual students. Moreover, stepwise multiple regression analysis showed that the variables language and gender can predict students’ critical thinking skills. Based on findings of this research we could say that bilingualism is not a threat, instead it could enhance other cognitive skills including critical thinking skills, if careful and on time attention be paid to mother tongue education. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bilingualism
  • critical thinking skills
  • guidance school students