درک نحوی، حافظۀ فعال و درک متن

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای زبانشناسی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 استادیار پژوهشگاه مطالعات آموزش‌و‌پرورش

4 استادیار دانشگاه بجنورد

5 استادیار دانشگاه گیلان

چکیده

 فرایند خواندن مشتمل بر بازشناسی دیداری واژه، شناسایی و استخراج معنا در سطح عبارت یا جمله و انسجام بین گزاره های متن است، لذا مشکلات خوانندگان غیرماهر در سه سطح درک واژه، تحلیل نحوی جملات متن، و ایجاد انسجام میان گزاره های متن طبقه بندی می شود. درک نحوی یکی از عوامل مهم در شناسایی معنا در سطح جمله است. تحقیقات نشان می دهد که خوانندگان غیرماهر، توانایی تشخیص ساختارهای نحوی متن را ندارند و به جای پردازش متن به صورت واحدهای معنادار بیشتر تمایل به خواندن واژه به واژه دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة درک نحوی جملات در زبان فارسی با درک متن است، ضمن اینکه به نقش حافظة فعال در این رابطه پرداخته  شد. 157 دانش آموز پایة چهارم دبستان با روش نمونه گیری چندمرحله ای از مدارس دخترانه و پسرانة سه منطقه در تهران  انتخاب شدند. به منظور سنجش درک متن از آزمون های پرلز، برای سنجش حافظة فعال از آزمون شاخص پردازش اطلاعات (IPI) و برای سنجش درک نحوی از آزمون محقق ساخته استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد درک نحوی به طرز معناداری درک متن را پیش بینی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Syntactic awareness, working memory & reading comprehension

نویسندگان [English]

  • Ma’sumeh Najafi Pāzuki 1
  • Ali Darzi 2
  • Mahdi Dastjerdi 3
  • Abu Tāleb Saā’dati Shāmir 4
  • Maryam Dānāye Tous 5
1 PhD Candidate in General Linguistics at University of Tehran
2 (PhD), University of Tehran
3 (PhD), Research Institute for Education (Ministry of Education, Iran)
4 (PhD), University of Bojnord
5 (PhD), University of Guilan
چکیده [English]

Reading process includes visual recognition of word, detection and extraction of meaning at phrase and sentence level and detection and extraction of cohesion among text propositions. So, poor readers’ problems are classified at three levels of word’s understanding, syntactic analysis of text sentences, and making consistency among propositions of the text. Syntactic awareness is one of the most important factors that affects detection of meaning at sentence level. Research showed that poor readers are not able to recognize syntactic structures of text and they prefer to read word by word instead of processing the text as meaningful units. The purpose of the current study was to investigate the relationship among syntactic awareness, working memory and reading comprehension. The study was conducted with 157 grade four (9-11 years old) primary students who were selected from male and female schools in three regions of Tehran (5, 6,12). They were selected through multi-stage cluster sampling method. The data collection instruments included reading literacy tests containing literary and informational texts (tests of PIRLS) for assessing reading comprehension, researcher-made syntactic test for assessing syntactic awareness, and Information Processing Index (IPI) for assessing working memory. Regression analyses revealed that syntactic awareness predicts variance of reading comprehension. The result also showed that the relation between syntactic awareness and reading comprehension was mediated by working memory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syntactic Awareness
  • reading comprehension
  • working memory