آموزش تشخیص نقش و ترجمۀ حرف «واو» در متون عربی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهراء- تهران

2 کارشناس ارشد زبان وادبیات عرب- دانشگاه الزهراء

چکیده

برای هر حرف در زبان مبدأ، چند معادل در زبان مقصد با نقش ها و ترجمه های متفاوت وجود دارد. از این رو انتخاب معادل برای آن حرف و نقشی که آن حرف، از میان انواع نقش هایی که به ذهن خواننده می آید ، ایفا می کند یکی از مشکلاتی است کهنو آموزان زبان عربی با آن روبه رو هستند.  حرف واو از پرکاربردترین و گسترده ترین حروف در زبان عربی است. این حرف جزء هم حروف عامل و هم حروف غیر عامل می باشد، و هم بر سر فعل و هم بر سر اسم در می آید و نقش ها و اعراب های متفاوتی به کلمة بعد از خود می دهد، و معنای جدیدی را در ورای ارتباط بین کلمات مستقل ایجاد می کند. ویژگی واو ایجاد نسبت میان معانی مختلف و ارتباط بین مفاهیمی است که گاه هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند. در ساده ترین معنایش حرف واو همان حرف عطف است که بین دو حالت قرار می گیرد تا آن ها را به یک شکل و تحت یک حکم و یک اعراب درآورد. اما از آنجا که این حرف در اشکال و معانی مختلف به کار می رود، بر آن شدیم تا در این مقاله انواع واو را بررسی کنیم و سپس به تقسیم بندی و آموزش آن بپردازیم. در این پژوهش قرآن مجید را محور اصلی اعراب و عرصة تمرین قرار داده ایم. امیدواریم نتایج این پژوهش بتواند به مؤلفان کتاب های درسی قرآن و عربی در دسته بندی منظم و منطقی آموزش معانی حرف «واو» و انواع آن، احتراز از به کارگیری نابه جای آن و استعمال دقیق آن کمک کند. همچنین در این مقاله معلمان با تفاوت استعمال حروف در متون آموزشی آشنا می شوند که به ایشان در آموزش آسان و روان قواعد به دانش آموزان کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Instruction of the functional recognition and translation of the particle “vav” in Arabic texts

نویسندگان [English]

  • Minā Jigāre 1
  • Fātemeh Ajdādi Arāni 2
1 (PhD), Alzahra University, Tehran
2 MA in Arabic Language and Literature at Alzahra University
چکیده [English]

For any particle in the original language, there are several equivalents in target language with different functions and translations. One of the difficulties that Arabic language novices confront with is the selection of equivalent and function of that particle from the mass of functions which comes to readers› mind. The particle “vav” in Arabic is considered as the most frequent one, as it could be a case assigner or not, it could come before a verb and also before a noun, it could assign different functions and cases to its following word, and creates new meaning beyond the relations between independent words. One property of the particle ‘vav’ is relating different meanings and connecting those meanings that are irrelevant to each other. “Vav” in its simplest meaning is the conjunction that comes between two items to put them under one form and case. As it is untilized in various forms and meanings, in this paper we decided to study different kinds of “vav”, and then deal with their classification and instruction. In this research, we considered Koran as the main source of case and exercise. The results of this research could help the writers of Koran and Arabic textbooks in exact and careful classification of the instruction of the particle «vav» and its different types, avoidance of its misuse and the appropriate application of it. Also, findings could familiarize teachers with different applications of particles in textbooks and could help them to instruct the rules fluently and easily.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Particle “vav”
  • Case Assigner “vav”
  • Non- Case Assigner “vav”
  • meanings of “vav”