تحلیل محتوای کتاب های درسی دورۀ راهنمایی تحصیلی بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی الگوی توانایی محور مایر و سالووی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب های درسی دورة راهنمایی تحصیلی بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی بوده است. جامعة آماری پژوهش شامل کتاب های درسی دورة راهنمایی و نمونة آماری 9 کتاب از کتاب های درسی این دورة راهنمایی (فارسی سال اول، دوم و سوم، تاریخ سال اول، دوم و سوم و تعلیمات دینی سال اول، دوم و سوم) می باشد. مؤلفه های هوش هیجانی شامل ادرک و شناسایی هیجان، درک هیجان، کاربرد هیجان و مدیریت هیجان بر اساس نظریة هوش هیجانی مایر و سالووی است . در تحلیل محتوای کتاب ها ، متن تمام دروس اعم از کلمات، جملات و تصاویر که حاوی پیام هیجانی بودند وهمچنین میزان و چگونگی پرداختن به مؤلفه های هوش هیجانی در متن دروس، پرسش ها و تمرین ها و تصاویر کتاب مورد تحلیل قرار گرفتند. تحلیل داده ها نشان داد که میزان توجه کتاب ها به هریک از مؤلفه های هوش هیجانی متفاوت می باشد؛ به گونه ای که ادراک و شناسایی هیجان بیشتر از مؤلفه های درک، کاربرد و مدیریت هیجان مورد توجه قرار گرفته است. همچنین کتاب های فارسی بیشتر از کتاب های درسی تاریخ و تعلیمات دینی در برگیرندة مؤلفه های هوش هیجانی بوده است. در کتاب های تاریخ پیام های هیجانی در حد اندک بوده و محتوای کتاب ها عمدتاً به شرح مختصری از رویدادهای تاریخی پرداخته اند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of guidance school textbooks based on Mayer and Salovey ability-based model of emotional intelligence

نویسندگان [English]

  • Soheilā Hāshemi 1
  • Vidā Chamani 2
1 (PhD), University of Māzandarān
2 MA at Curriculum Planning
چکیده [English]

This study was conducted with the goal of content analysis of guidance school textbooks based on emotional intelligence components. Out of 33 guidance school textbooks for the three years, 9 textbooks in field of Persian literature, religious education and history were selected. Content of textbooks were analyzed based on ability model of Mayer and Salovey’s four components of EI including: 1) Perception and identifcation of emotion, 2) Use of emotion, 3) Understanding of emotion and 4) Management of emotion. When analyzing the content of textbooks, all parts of lessons including words, sentences, questions, exercises and images were investigated in order to make clear their emotional messages and to what degree they deal with emotional intelligence components. Findings indicated that textbooks had emotional messages, but not in systematic and purposeful manner to foster EI. Out of three studied fields, literature had more contribution for EI education, whereas the contribution of history was not considerable. History textbooks were confined only to the description of historical events. It seems that the degree of attention to emotions and abilities of EI is affected by one way emphasis of education system on cognitive goals, in addition to the cultural musts and values. On the other hand, the newness of EI education in education theorizing and policy making could also be considered when dealing with the components of EI. 
  

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Textbooks
  • Emotional intelligence
  • content analysis
  • Ability-Based Model