طراحی، تدوین و اعتبارسنجی الگوی راهنمای یادگیری مشارکتی برای برنامۀ درسی «فارسی بخوانیم و بنویسیم» دورۀ ابتدایی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم تهران)،

2 کارشناسی ارشد برنامه‏‌ریزی درسی

چکیده

هدف این پژوهش، طراحی، تدوین و اعتبارسنجی الگوی راهنمای یادگیری مشارکتی برای «فارسی بخوانیم و بنویسیم» دورة ابتدایی است. برای تحقق هدف فوق از روش پژوهش کتابخانه ای، سنتزپژوهی (پژوهش تلفیقی) و اعتبارسنجی میدانی استفاده شد. جامعة آماری تحقیق شامل کلیه کتاب های فارسی «بخوانیم و بنویسیم» پایه های سوم تا پنجم ابتدایی و کلیه متخصصان حوزه زبان آموزی، برنامه ریزی درسی و معلمان دورة ابتدایی بود که از آن میان کتب هرسه پایه و 6 متخصص زبان آموزی و برنامه ریزی درسی و 24 معلم دورة ابتدایی از منطقه 6 شهر تهران به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از ابزارهای برگه های خلاصه اطلاعات و پرسش نامه (با روایی محتوایی و پایایی 71/0) استفاده شد و تحلیل داده ها نیز براساس تکنیک های آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی، نمودار و درصدگیری) و آزمون استنباطی کالموگروف و اسمیرنوف و با بهره گیری از نرم افزار آماری SPSS انجام شد. براساس نتایج پژوهش، ابتدا الگوی راهنمای یادگیری مشارکتی فارسی بخوانیم و بنویسیم پایه های سوم تا پنجم ابتدایی طراحی و تدوین شد، سپس این الگو دراختیار متخصصان زبان آموزی و برنامه ریزی درسی و معلمان قرار گرفت و در پایان، الگوی اولیه براساس نظرات متخصصان اصلاح و الگوی راهنمای نهایی تدوین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing, developing and validating a cooperative learning model for elementary school Farsi curriculum of “let’s read and write” (bekhanim & benevisim)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Hosseini 1
  • Masoomeh Matoor 2
1 PhD Candidate at Teacher Training University, Tehran, Iran
2 (MA) Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was designing, developing and validating a cooperative learning model for elementary school Farsi Curriculum of “let’s read and write (bekhanim & benevisim)”. Data was gathered using research synthesis (integrative inquiry) and field validation methods and also through information sheets and questionnaire. The sample included Farsi Curriculum from third to fifth grade, 6 language learning and curriculum development specialists and 24 elementary school teachers from 6th district of Tehran who were selected using purposeful sampling method. The data were analyzed using descriptive and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov). Based on the results, first the cooperative learning model for third to fifth grade elementary school Farsi curriculum of ‘let’s read and write’ (Bekhanim & Benevisim) was designed and developed. Then, this model was sent to language learning and curriculum development specialists and also elementary school teachers. Finally, the initial model based on experts’ opinion was modified and the final model was developed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Designing
  • Validating
  • Cooperative Learning Model
  • Farsi Curriculum of Let’s Read and Write (Bekhanim & Benevisim)
  • Elementary School