محاسبه کارایی دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با استفاده از بودجه ریزی عملیاتی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مدیر طرح و برنامه و امور مالی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،

2 دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

الزامات قانونی برنامه پنجم توسعة کشور ، دستگاه های اجرایی را موظف نموده است که پایان برنامة بودجه ریزی خود را بر اساس بهای تمام شده تغییر و مستقر نمایند . سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش نیز در راستای افزایش کارایی فعالیت های خود، استقرار بودجه ریزی عملیاتی را با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در برنامه پنجم توسعه خود قرار داده است . لذا این مطالعه با هدف محاسبه بهای تمام شده فعالیت ها و سنجش کارایی دفتر برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی عمومی و نظری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انجام شده است.  این پژوهش توصیفی است و با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) ابتدا بهای فعالیت ها و بروندادهای دفتر محاسبه شد، سپس با استفاده از روش رگرسیون خطی و تشکیل گروه کانون، فرمول نرم فعالیت بروندادها تعیین و برای هر یک از بروندادهای دفتر محاسبه شد و با استفاده از فرمول کارایی، یعنی ستاده به داده ، کارایی دفتر مورد محاسبه قرار گرفت. ابزار مطالعه پرسش نامه و مصاحبه می باشد. نتایج نشان داد که برخی از گرو ه های درسی دفتر از کارایی مناسبی برخوردار هستند و میزان کارایی دفتر با تعداد کتاب های گرو ه های درسی همبستگی مستقیم دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the efficiency of Curriculum Development Center of Organization for Educational Research and Planning (OERP) through performance-based budgeting

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hosein Talāee 1
  • A’zam Mollāyineghād 2
1 MA at Financial Management, Financial Manager at OERP
2 PhD, Educational Management at Khārazmi University, Expert in Organization for Educational Research and Planning (Ministry of Education)
چکیده [English]

Legal requirements of the “Fifth Development Plan of Iran” have forced the executive organizations to change their budgeting based on “Activity Based Costing” till the end of the mentioned plan. The OERP (part of Ministry of Education) has considered “Performance Based Budgeting” using “Activity Based Costing” method in its fifth Development plan. This study was done with the goal of computing “Activity Based Costing “and measuring efficiency of Curriculum Development Center of OERP. It was a descriptive research. At first, using the technique of “Activity Based Costing”(ABC) the cost of activities and output of the mentioned Center was computed. Also, the norm of output activities has been computed using Linear Regression and forming focus groups and it has accounted for each output of the mentioned center. Then, the efficiency of the center has been accounted by efficiency formula, i.e., outputs divided by inputs. The research instruments included a questionnaire and interview. The results have shown that some departments of the center had sufficient efficiency and there was a direct correlation between the amount of efficiency of center and the number of books of the departments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activity Based Costing (ABC)
  • Efficiency
  • Performance Based Budgeting (PBB)
  • Norm of activity