تبیین و بازشناسی ظرفیت نظریه های ناظر به آموزش ارزش ها در نظام آموزشی از منظر اثربخشی

نویسنده

استاد مطالعات برنامه درسی- دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی،

چکیده

در مقدمة این بحث به این پرسش اساسی و مقدر پاسخ داده خواهد شد که «ملاک اثربخشی در آموزش و به ویژه آموزش ارزش ها چیست؟» آموزشی دارای این ویژگی دانسته شده است که اجمالا آثار «تربیتی» داشته و منجر به بروز رفتار آگاهانه مطابق با آن ارزش می شود. چنین آموزشی، به عبارت دیگر، باید فرد را در عمیق ترین لایه های وجودی یا به تعبیر مرجّح نگارنده در سطح  «هویت» درگیر سازد و در نتیجه از او انسان متفاوتی پیش و پس از این آموزش ها بسازد که به افراد و گروه هایی شبیه و به افراد و گروه هایی بی شباهت است. آموزش فاقد این ویژگی عبث، ابتر و ناکارآمد ارزیابی می شود. مطلوبیت آموزش با این کیفیت، یعنی کیفیت به اصطلاح «تربیتی» یا «هویتی»، در کلیة ساحت های یادگیری و به ویژه ساحت اخلاق و ارزش ها بر کسی پوشیده نیست. لذا باید در تلاش برای دستیابی به رویکردهایی بود که این مهم را ممکن و میسر سازد. در این نوشتار و در چارچوب رویکرد مطالعاتی موسوم به سنتز پژوهی، خوانندگان در معرض سیری هدفمند که نگارنده در این وادی انجام داده و به قدر وسع کوشیده تا مهم ترین مباحث مطرح شده در منابع تخصصی تعلیم و تربیت را شناسائی نماید، قرار می گیرند. حاصل این جست وجو دستیابی به تلفیق مشتمل بر پنج رویکرد است که هرکدام از زاویه ای خاص نوری بر موضوع تابانده، موجب احیای اصلی از اصول شناخته شده یادگیری اثر بخش می شود و مجموع آن ها می تواند نتایجی نیکو از حیث تربیتی در این زمینه به بار آورد. رویکردهای پنجگانة مورد بحث عبارتند از:  • رویکرد فرهنگی، با محوریت آراء جکسون،سَرَسون ، استِن هوس و ویگوتسکی؛ • رویکرد تلفیقی، با محوریت آراء رَگ، فوگارتی و دِرِیک؛ • رویکرد هنری، با محوریت آراء برودی و پرکینز؛ • رویکرد شناختی، با محوریت آراء ایگِن و برونر؛ • رویکرد کنش وری، با محوریت آراء آیزنر.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reassessment of the Power associated with Values Education Theories in the Education System from an Effectiveness Perspective

نویسنده [English]

  • Mahmood Mehrmohammadi
(PhD), Tarbiat Modares University
چکیده [English]

In the introductory section of the article, the author deals with the criteria for effectiveness of education and how an effective education can be differentiated from a non-effective one. The answer provided is that effective education, in any domain, is education that leaves an impact on learner’s identity and, thus, becomes part of his/her being. Desirability of education with such quality is an assumption that supports the remaining arguments presented in the article which has as its major focus, education in the sphere of values. By resorting to an integrative mode of inquiry, the author has attempted to survey the relevant literature in this area. The result has been identification of the five approaches to effective values education for childhood age range. They are called the cultural, the integrated, the artistic, the cognitive and the action/practice approach. The education systems are advised to benefit from the unique potential of these approaches in an eclectic fashion. That is, none of the mentioned approaches should be eliminated from the scene in pursuing the appropriate goals; rather an interdisciplinary and context-specific reference to the five approaches should become the order of practice in the education system.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Values Education
  • theories
  • Effectiveness
  • interdisciplinary