شناسایی و اولویت بندی عوامل مرتبط با آموزش زبان انگلیسی در مدارس

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش،

2 استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده

این تحقیق به منظور شناسایی و اولویت بندی عوامل مرتبط با آموزش زبان انگلیسی انجام گرفته است. بدین منظور 270 نفر از دبیران زبان انگلیسی استان آذربایجان غربی به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. علاوه بر آن، روش تدریس 64 نفر از دبیران مدارس و مدرسان آموزشگاه های خصوصی نیز مورد مشاهده قرار گرفت. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و ابزار پژوهش، شامل یک پرسش نامه و یک چک لیست مشاهدة کلاسی بود. پایایی پرسش نامه با استفاده از آلفای کرونباخ برابر 90/0 و پایایی چک لیست برابر 85/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t تک نمونه و آزمون فریدمن بیانگر آن است که از 12عامل کلان شناسایی شدة مؤثر بر آموزش زبان ا نگلیسی 7 عامل، یعنی محتوای برنامه درسی، استفاده از تکنولوژی آموزشی، تعامل کلاسی، انگیزه معلمان، عوامل فرهنگی- اجتماعی، عوامل آموزشی و مشارکت دانش آموزان در بحث های گروهی، به ترتیب به عنوان عوامل مرتبط با یادگیری ضعیف زبان انگلیسی دانش آموزان از دیدگاه دبیران بوده است. اما 5 عامل دیگر، یعنی آموزش تلفیقی مهارت های چهارگانه، نحوة ارزشیابی، مدیریت کلاسی، روش های تدریس و فعالیت های فوق برنامه، ارتباطی با یادگیری پایین زبان انگلیسی نداشته است. همچنین تجزیه و تحلیل آماری چک لیست مشاهده کلاسی با استفاده از t مستقل نشان داد که به جز میزان مهارت معلم، در سایر مؤلفه ها شامل فضای کلاسی، علاقه و انگیزه معلمان، نحوه تدریس، مشارکت دانش آموزان، استفاده از تکنولوژی، عوامل دانش آموزی و نحوه ارزشیابی بین دو موقعیت مدرسه و آموزشگاه خصوصی تفاوت معنا داری وجود دارد. نتایج این تحقیق می تواند معلمان و مسئولان آموزش و پرورش را در راستای بهبود آموزش زبان انگلیسی یاری نماید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing factors influential on English language teaching at public schools

نویسندگان [English]

  • Rezā Kalāntari 1
  • Javād Gholāmi 2
1 Researcher at Research Institution for Education
2 (PhD), Urmiā University
چکیده [English]

This study investigated major elements affecting English language teaching at Iranian public schools. It was a descriptive study and the research sample included 270 junior and senior high school male and female English teachers who were selected through cluster sampling method. Meanwhile, teaching methods of 64 English teachers from private institutes and public schools were observed through a checklist. Cornbach alpha was 0.90 for the questionnaire and 0.85 for the checklist. The results of one sample t-test and Friedman test indicated that according to teachers, inefficient factors were curriculum content, the low or no use of technology, few opportunities for student-teacher interaction, low teacher interest, negative socio-cultural views, inadequate teacher training and students’ participation at low level in public schools, respectively. However, integrative teaching of the four language arts, assessment techniques, teaching methods, and extra-curricular activities were not related to low level learning of English at school. The analysis of classroom observation of public schools and private language institutes showed that there were significant differences among classroom context, teacher motivation, using relic, students’ factors and the methods of evaluation between these settings, although this study did not find a significant discrepancy between private language institutes and public schools as far as teachers’ proficiencies were concerned. The findings of this study are very insightful in helping policy makers and public school EFL teachers to make a constructive transition towards implementing English teaching criteria that are of most concern in private language institutes. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Influential factors
  • English language teaching
  • Public Schools
  • private language institutes