بررسی شناخت معلمان ریاضی دورۀ متوسطه از مثال ریاضی و نحوۀ به کارگیری آن در معرفی یک مفهوم

نویسندگان

1 استادیار گروه ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،

2 کارشناس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

3 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

در ساخت دانش و بازسازی مفاهیم ریاضی، «مثال» ها نقشی اساسی ایفا می کنند. مثال های آموزشی خوب مانند یک نمایشگر شفاف، ابزاری برای برقراری ارتباط میان فراگیران، معلمان و مفاهیم هستند. در این پژوهش تصور و درک معلمان ریاضی از مثال و چگونگی به کارگیری آن توسط آن ها در فرایند آموزش یک مفهوم ریاضی، مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش، روش کیفی پیمایشی است. جامعة آماری تحقیق شامل کلیة معلمان ریاضی دورة متوسطه استان مرکزی در سال تحصیلی90- 89 است. حجم نمونه 75 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان داد که معلمان به ضرورت استفاده از مثال ها واقف اند، ولی شناخت کافی از مثال آموزشی ندارند و فضای مثال آن ها به قدرکافی توسعه یافته نیست. اکثر معلمان، مثال را یک ابزار مفید و ضروری و یا یک زبان مشترک و قابل فهم برای فراگیر می دانند، ولی در عین حال موضوعاتی مانند قضایا و مسئله ها، تعاریف و اثبات و استدلال ها را به عنوان مثال در نظر نمی گیرند. معلمان به ویژگی هایی از قبیل شفافیت و سادگی، صحت ریاضی، توانایی فراگیران و قابلیت ارزیابی مثال اشاره کرده اند، اما بخش قابل توجهی از آنان از ویژگی های مهمی همچون تعمیم پذیری، در دسترس بودن و غنی بودن و قوت یک مثال ریاضی غفلت ورزیده اند. همچنین بیشتر معلمان شرکت کننده در پژوهش، از مثال ها فقط در برخی از قسمت های فرایند آموزش ریاضی مانند مفهوم سازی یا آموزش رویه ها استفاده می کنند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

High school math teachers’ perception of math examples and its use for introducing a concept

نویسندگان [English]

  • Ebrāhim Reyhāni 1
  • Shahrnāz Bakhshalizādeh 2
  • Ahmad Vāsheghāni Farāhāni 3
1 (PhD), Shahid Rajāee Teacher Training University
2 Expert at Research Institute for education (Ministry of Education)
3 MA Student in Math Education at Shahid Rajāee Teacher Training University
چکیده [English]

Examples play a significant role at construction and reconstruction of math concepts. Good educational examples like a clear monitor, act as means for connecting learners, teachers and concepts. This study examines math teachers’ perception of examples and how they could be used in the process of teaching a concept. The research method employed in this study was a qualitative survey method. The research population consisted of all high school math teachers of Markazi province in the academic year 89-90 and 75 randomly selected teachers participated as the sample. The results showed that teachers are aware of the necessity of the use of examples, but they do not have sufficient knowledge of educational examples and their example space is not sufficiently developed. Most of the teachers consider examples as useful and necessary tool and as a common understandable language for learners. But it seems that they do not consider theorems, problems, definitions, proofs and reasoning as examples. Teachers pointed out some characteristics for educational examples such as clarity and simplicity, math accuracy, being in accordance with students’ learning ability and being measurable, but a large number of them neglected important characteristics such as generalizability, the availability and richness and power of a math example. Findings also indicated that most of participating teachers used examples in parts of teaching process such as conceptualizing or teaching procedures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Math Example
  • Educational Example
  • math teachers
  • Example Space
  • Example Production