ماندگاری تأثیرِ آموزش پیش دبستانی بر مهارت های شفاهی زبان فارسی کودکان ترک زبان و پیشرفت تحصیلی آنان در پایان سال سوّم ابتدایی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور،

2 آموزگار

چکیده

یافته های پژوهشی نشان می دهد که کودکان ترک زبانی که از آموزش های پیش از دبستان بهره مند می شوند در سال اول دورۀ ابتدایی در مهارت های شفاهی زبان فارسی نسبت به هم سالان خود تواناترند و پیشرفت تحصیلی بهتری دارند. امّا برای این سؤال که آیا این برتری در سال های بعدی تحصیل نیز ماندگار است یا نه پاسخ مشخصی وجود ندارد. مطالعۀ حاضر، که از نوع پس رویداد بوده و با روش علّی- مقایسه ای صورت گرفته است، به همین موضوع، یعنی «ماندگاری تأثیرِ آموزش پیش دبستانی بر مهارت های شفاهی زبان فارسی کودکان ترک زبان و پیشرفت تحصیلی آنان پس از برخورداری از 3 سال آموزش ابتدایی، در پایان سال سوّم ابتدایی» می پردازد. اجرای آزمون رشد زبان (3 :TOLD-P) بر دو گروه، پیش دبستانی گذرانده و پیش دبستانی نگذرانده، که در آغازین روزهای سال اوّل دبستان تفاوت های معنا داری در مهارت های صحبت کردن، سازماندهی، گوش کردن، معناشناسی، نحو و واج شناسی زبان فارسی داشتند، نشان داد که برتری گروه پیش دبستانی گذرانده نسبت به گروه گواه- علی رغم برخورداری هر دو گروه از 3 سال آموزش ابتدایی برابر- همچنان به قوّت خود باقی است. افزون بر آن، گروه پیش دبستانی گذرانده در دروسِ وابسته به مهارت های زبان فارسی نظیر فارسی، املا، انشا، قرآن، دینی، علوم اجتماعی، ریاضی و علوم نسبت به گروه دوّم عملکرد بهتری داشتند. این تفاوت در دروسِ مستقلّ از مهارت های یادشده نظیر هنر و ورزش وجود نداشت. نتایج حاصل از اجرای آزمون فوق نشان داد که کودکان ترک زبان، حتّی پس از برخورداری از 3 سال آموزش دورۀ ابتدایی، از رسیدن به مرحلۀ مورد انتظار از لحاظ مهارت های شفاهی زبان فارسی باز می مانند و نیز این که کودکان ترک زبان در صورت بهره مندی از آموزش های پیش دبستانی می توانند حتّی پس از گذشت 3 سال همچنان نسبت به کودکان ترک زبانی که این دوره را نگذرانده اند پیشرفت تحصیلی بهتری داشته باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The lasting effect of preschool education on Āzari-Turk children›s Persain language development and their academic achievement at the end of primary school third grade

نویسندگان [English]

  • Afsar Ruhi 1
  • Ali Behnām 2
1 (PhD), Payāme Noor University
2 Primary School Teacher
چکیده [English]

Research findings showed that Āzari-Turk children who benefit from preschool education show more Persian oral proficiency and academic achievement than their peer counterparts who do not benefit from such education. However, it is not clear if the better performance of the first group of children continues during later years of education. It was an ex-post-facto study that was done using causal-comparative method. The present study was set out to examine the lasting effect of one year preschool education and the lack of such education on Āzari-Turk children’s Persian oral language proficiency and academic achievement at the end of primary school third grade. Upon their enrollment at grade one, two groups of Āzari-Turk children (G1 = 30, G2 = 30) were examined in terms of their Persian language skills (Rouhi & Behnām, 2011). One group had already attended one year of preschool education, while the other had not and the two groups had significant differences on Persian speaking, organizing, listening, semantics, syntax and phonology on their first days of primary school first grade. The distribution of TOLD – P3 test on the two mentioned groups of children after three years of primary school education showed that the group with one year preschool education outperformed the control group on different subtests of TOLD-P3 test, despite three years of primary school education. Furthermore, the experimental group had better performance on courses dependent on Persian language arts such as Persian language, spelling, composition, Koran, religious studies, social studies and science, compared to the control group. There was no such difference in the performance of the two groups of children on courses such as art and physical education that were independent of the Persian language arts. The scores obtained for the subtests of TOLD including picture vocabulary, relational vocabulary, oral vocabulary, grammatical understanding, sentence imitation, grammatical completion, word discrimination, phonemic analysis, and word naming as well as the spoken components including the spoken language, listening, organizing, speaking, semantics, and syntax were computed for the two groups of the participants. All scores obtained from the subtests and the spoken components were converted to standard and quotient scores, respectively. A comparison conducted between the 2 sets of scores for the 2 groups suggested that except for the relational vocabulary and word discrimination subtests, the group with one year of preschool education outscored the control group in all subtests and quotient scores, despite the fact that both groups had received the same primary school education for 3 years. In addition, in the courses dependent on the Persian language arts, the first group performed better than the latter one, while in the courses independent of the mentioned skills, the two groups of children’s performance was almost the same.

Key words: , , , 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preschool Education
  • Persian Language Arts
  • academic achievement
  • Bilingualism