فلسفۀ تربیت در جمهوری اسلامی ایران و تحقق «معلم پژوهنده»

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفة تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

4 استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این مقاله، نشان دادن «محدودیت های فلسفة تربیت اسلامی» برای تحقق مطلوب خود، چون «معلم پژوهنده» است. این محدودیت ها در مواجهه با فلسفة عملی بر ما آشکار خواهند شد. در حال حاضر، فلسفة تربیت اسلامی، معطوف به تربیت اسلامی است به عنوان یک آرمان است. تربیت اسلامی، به عنوان یک آرمان، عمارت منطقیِ باشکوهی است که همة اجزا و عناصر آن باید مطلوب باشد، از جمله معلم. اما، مطلوبیت حرفه ای معلم در گرو مطلوبیت عملکرد او در موقعیت های عملی، سلامت استدلال ها و کیفیت انتخاب ها و تصمیماتش است. فرض بر آن است که با غلبة مفاهیم مدرنِ عامل (به عنوان مجری)، نظریه (به عنوان نظریة نظریه پرداز) و عمل (به عنوان کاربرد نظریه) بر فهم کنونی ما، فلسفة تربیت اسلامی با یک مانع جدی برای تحقق مطلوب خود، یعنی عامل تربیت اسلامی مواجه است و به لحاظ نظری، نمی تواند به طور موجه از آن دفاع کند؛ و به لحاظ عملی با محدودیت هایی برای تحقق آن مواجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophy of Education in Islamic Republic of Iran and Realizing the "Teacher as Researcher"

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Ālehosseini 1
  • Seyed Mahdi Sajādi 2
  • Alirezā Sādeqhzādeh 3
  • Mahmoud Mehrmohammadi 4
1 PhD Candidate at Philosophy of Education, Tarbiyat Modares University
2 (PhD), Tarbiat Modares University
3 (PhD), Tarbiat Modares University
4 (PhD), Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The purpose of this article is to expose the limitations of the philosophy of Islamic education to realize its desires, such as “teacher as researcher”. These limitations will be exposed in encountering with practical philosophy. Philosophy of Islamic education, at present, is focus on Islamic education as an ideal which is a magnificent logical construction that all of its commonplaces should be desirable, including the teacher. Teacher’s professional performance, however, largely depends on her (or his) good performance in practical situations, safety of her (or his) arguments, and the quality of her (or his) choices and decisions. Because of the modern conceptions such as "practitioner as executor", "theory as theorist’s theory" and "practice as application of theory" governing on our current understanding, philosophy of Islamic education may be met serious constraint to realizing Islamic educational practitioner who is wish for. Theoretically, it can not properly justify it, and practically, it may be exposed to some limitations to realize it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy of Islamic Education
  • practical philosophy
  • theory
  • Practice
  • Practitioner