راه های توسعه و ترویج فرهنگ اقامۀ نماز در بین دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر تهران

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان (مأمور در پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی راه های توسعه و ترویج فرهنگ اقامة نماز در بین دانش آموزان دختر دورة متوسطة شهر تهران در نمونه ای به حجم 400 نفر دانش آموز، با روش توصیفی ـ پیمایشی انجام شد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری چند مرحله ای (ابتدا طبقه ای، بر حسب متغیرهای نوع مدرسه، منطقة آموزشی و بعد روش نمونه گیری خوشه ای) استفاده شد. داده های مورد نیاز با به کارگیری پرسش نامه جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های مجذور  خی دو، رگرسیون لوجستیک استفاده شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که دانش آموزان پایین شهر نسبت به دانش آموزان بالای شهر گرایش بیشتری به نماز دارند؛ دانش آموزان مدارس دولتی نسبت به دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی گرایش بیشتری به نماز دارند. همچنین در زمینة تأثیر چهار دسته عوامل فردی، خانوادگی، درون مدرسه ای و اجتماعی، نتایج آزمون رگرسیون لوجستیک حاکی از آن است که عوامل خانوادگی (نماز خواندن پدر، نماز خواندن مادر، شرکت والدین در مراسم مذهبی و تشویق والدین) و عوامل درون مدرسه ای (برگزاری نماز اول وقت و وضعیت نماز خانه) در گرایش دانش آموزان به نماز تأثیر دارند. بر اساس معادلة رگرسیون این عوامل در مجموع قادرند معادل 64/0 از واریانس گرایش به نماز را تبیین کنند. عوامل اجتماعی و فردی مورد بررسی بر اساس محاسبات انجام شده، دارای نقش معنی دار در تبیین گرایش دانش آموزان به نماز نبوده اند. به طور کلی می توان گفت که عوامل خانوادگی و عوامل درون مدرسه ای در گرایش دانش آموزان به نماز نقش  دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey ways of development and propagation of culture bring prayer in between students girl course High school of Tehran city

نویسندگان [English]

  • Khadije Morādi 1
  • Nematollāh Mousā Pour 2
1 MA at Educational Research
2 (PhD), Shahid Bāhonar University of Kermān, Research Institution for Cultural and Social Studies (Ministry of Science, Research and Technology)
چکیده [English]

This research done to aim survey ways of development and propagation of culture bring prayer in between students girl course High school of Tehran city in sample  to size 400 students and to use method description – survey. Questionnaire make researcher used in field prayer by groups sample. Method category sampling to base variables species interior school,  area train and also to perfection questionnaire used of method cluster multi- stage sampling. To analysis data used add scientific description (frequency, percent) of tests X2 and regression logistic  too. 
     results showed that students down city proportion to up city tend more to prayer; student’s public schools proportion to student’s private schools city tend more to prayer. Also in field affect this three factors familial, interior school and social, results test regression logistic showed that factors familial (pray father, pray mother, participate parents in rituals religious and encouragement parents) and of between factors interior school (bring prayer on time and condition house prayer) affect in tend  students to prayer. To base equation regression rate affect this factors equivalent 64% Factors societal and individual exciting students to prayer didn’t arrive neither in equation.  
     Overall factors familial and interior school had affected in tend students to prayer.  

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ways develop and propagation prayer
  • students girl course high school
  • Tehran City